Понеделник, 15 Юли 2024 г.

Вижте какво решава правителството днес

Министерският съвет ще проведе редовно заседание в сряда, 23 август, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:


1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ".
Внася: министър-председателят

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.
Внася: министър-председателят

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА.
Внася: министърът на вътрешните работи

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩ ЗА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ, ИЗИСКВАЩА ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ.
Внася: министърът на отбраната

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ИЗВЪНРЕДНИЯ И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ТУРКМЕНИСТАН И ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО НА ИЗВЪНРЕДНИЯ И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ В ТУРКМЕНИСТАН.
Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ГРАФИК НА ДЕЙСТВИЯТА ПО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ".
Внася: министърът на труда и социалната политика

7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.
Внася: министърът на образованието и науката

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЕРОГАЦИЯ ОТ ЧЛ. 5К, ПАРАГРАФ 1 ОТ РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕС) № 833/2014 ОТ 31 ЮЛИ 2014 Г. ОТНОСНО ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ С ОГЛЕД НА ДЕЙСТВИЯТА НА РУСИЯ, ДЕСТАБИЛИЗИРАЩИ ПОЛОЖЕНИЕТО В УКРАЙНА.
Внася: министърът на енергетиката

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ЗА УКРАЙНА В РАЗМЕР 293 376 ЛЕВА.
Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

10. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА ЗА 2023 Г.
Внася: министърът на икономиката и индустрията

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ДА ИЗДАДЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ.
Внася: министърът на вътрешните работи

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБСЛУЖВАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ПЪТНА ВРЪЗКА КЪМ ТЕХНОЛОГИЧНАТА ПЛОЩАДКА НА ПРИЕМНО-ПУСКОВА СТАНЦИЯ "НОВИ ИСКЪР" И КРАНОВ ВЪЗЕЛ 1 ОТ ОБЕКТ "МЕЖДУСИСТЕМНА ГАЗОВА ВРЪЗКА БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ", В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. НОВИ ИСКЪР, СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ОБЛАСТ СОФИЯ.
Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството министърът на финансите

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - МОНТАНА.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА АНТОНОВО, ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ОТНОСНО ЦЕНТРАЛНОЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА ОБМЕН В УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ (CEEPUS IV).
Внася: министърът на образованието и науката

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА "БЛОК 1-26 ХАН ТЕРВЕЛ", РАЗПОЛОЖЕНА В ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЧЕРНО МОРЕ, И ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЧРЕЗ КОНКУРС.
Внася: министърът на енергетиката

17. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА "КРУШАТА", РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ОСТРОВЕЦ, ОБЩИНА КИРКОВО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ.
Внася: министърът на енергетиката

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Внася: министърът на отбраната

Facebook коментари