Четвъртък, 28 Септември 2023 г.

Областните управители на Русе и Силистра проведоха среща

Преодоляването на регионалните различия и възможностите за създаване на концепции за интегрирани териториални инвестиции /ИТИ/ обсъдиха областните управители на Русе и Силистра съответно Данаил Ковачев и Минчо Йорданов.

От срещата, в която участваха и техните заместници Георги Георгиев и Илиян Великов стана ясно, че вече е отворен първият прием за концепции, като крайният срок за кандидатстване е 27 септември чрез електронната система ИСУН 2020, съобщиха от Областна администрация -Русе. Формулярът за кандидатстване съдържа основна информация за планираните мерки и дейности, индикатори, индикативен бюджет, план график за изпълнение и други елементи, според изискванията на Управляващия орган. Концепцията за ИТИ представлява комбиниране на проектни идеи, включващи мерки за разрешаване на регионални ключови проблеми и осъществяване на конкретна цел от Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен регион за планиране. В тяхното разработване и изпълнение могат да участват като партньори представители на местни власти, институции, бизнес, НПО и др. Общият ресурс за изпълнението на ИТИ е разпределен по финансиращи програми и по райони за планиране. Водеща е Програма "Развитие на регионите", а по 10% от бюджета си за интегрирани териториални инвестиции предоставят и програмите "Развитие на човешките ресурси", "Образование", "Иновации и конкурентоспособност в предприятията", "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" и "Околна среда". Общият бюджет за Северен централен район, включващ областите Русе, Велико Търново Габрово, Разград и Силистра е 532 126 260 лв.

Според областния управител Данаил Ковачев през следващия месец е необходимо активно да се работи за насърчаването на контакт между различни заинтересовани страни – общини, представители на национални институции, местни общности, бизнес, НПО, научни среди и гражданско общество. "Надявам се, че средствата от тези фондове ще бъдат разходени за проекти, които ще имат сериозен ефект върху жителите от Северен централен район", коментира Ковачев и отбеляза, че той и екипът му са готови да съдействат по всякакъв начин за сформирането на партньорства и подпомагане на заинтересованите страни при реализирането на подобни значими инвестиции в областта. Ковачев призовава този тип инвестиции да имат стратегически и комплексен характер и да бъдат фокусирани върху внедряването на иновации, които да доведат до реално подобряване качеството на живот в съответния регион.

По-подробна информация за ИТИ може да бъде представена от Областните информационни центрове.

Допустимите дейности са инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност; енергийна ефективност и устойчиво обновяване на сгради; устойчива мобилност, включително градска мобилност; пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност; зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства; образователна инфраструктура и оборудване; здравна и социална инфраструктура; жилищно настаняване; култура, спорт и туризъм.

Facebook коментари