Четвъртък, 18 Юли 2024 г.

ОИЦ-Силистра представи концепции за интегрирани териториални инвестиции пред Областната група за учене през целия живот

В залата на Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) се състоя информационна среща с представители на образователни институции и организации, социално икономически партньори, експерти в сферата на предоставяне на обучения и услуги за безработни и заети лица. Екипът на ОИЦ-Силистра запозна присъстващите с новия Интегриран териториален подход за регионално развитие, както и с изискванията за широко партньорство между различни заинтересовани страни при кандидатстване по обявената процедура BG16FFPR003-2.001 – "КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ". Представени бяха и ангажиментите на Областните информационни центрове като част от експертните звена към Регионалните съвети за развитие.

Концепцията за ИТИ представлява комбиниране на проектни идеи, включващи мерки за разрешаване на регионални ключови проблеми и осъществяване на конкретна цел от Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен регион за планиране. В тяхното разработване и изпълнение трябва да участват като партньори представители на местни власти, институции, бизнес, НПО и др. Общият ресурс за изпълнението на ИТИ е разпределен по финансиращи програми и по райони за планиране. Водеща е Програма "Развитие на регионите", а по 10% от бюджета си за интегрирани териториални инвестиции предоставят и програмите "Развитие на човешките ресурси", "Образование", "Иновации и конкурентоспособност в предприятията", "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" и "Околна среда". Общият бюджет за Северен централен район (Русе, Велико Търново Габрово, Разград и Силистра) е 532 126 260 лв.

Пред аудиторията бяха представени възможностите по програма "Образование" – ограмотяване на възрастни; развитие на дуалната система за обучение; допълнителна професионална подготовка за ученици и др. и по програма "Развитие на човешките ресурси" – мерки за достъп до пазара на труда; развитие на социалната икономика и насърчаване на заетостта в социални предприятия; насърчаване на ученето през целия живот и преквалификация; интеграция на маргинализираните общности; младежка заетост и др. Обсъдени бяха работни идеи и предложения, потенциални партньорства и възможностите за включване в концепции за ИТИ.

Крайният срок за подаване на концепции е 27 септември 2023 г. чрез електронната система ИСУН 2020. Формулярът за кандидатстване съдържа основна информация за планираните мерки и дейности, индикатори, индикативен бюджет, план график за изпълнение и други елементи, според изискванията на Управляващия орган.

Facebook коментари