Вторник, 28 Май 2024 г.

ДФЗ публикува важни срокове за директните плащания

По три интервенции ще се кандидатства до 14 август, до 30 август фермерите подават документи за хуманното отношение към животните

Важни срокове, свързани с директните плащания за Кампания 2023 са публикувани на страницата на Държавен фонд "Земеделие".

Интервенциите, необходимите документи за тях, както и други важни подробности са събрани на едно място.

Освен че са посочени сроковете за предоставяне на документите, има посочено мястото на предоставяне, както и основанието за интервенцията.

В документа са посочени всички срокове до края на януари 2024 г.

Най-скорошните приеми са в рамките на месец август.

По три интервенции има прием до 14 август – Екосхема за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зеленото торене и органично наторяване, Екосхема за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи (Еко-ПЗП) и Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодовете (ИП).

По Еко схема за запазване и възстановяване на почвения потенциал е необходимо да се предостави План за управление на хранителните вещества и копие на дипломата на агронома, подписал документа.

В таблицата може да се намери и образец на Плана за управление на хранителните вещества. Сред практиките, които се прилагат в стопанството при тази интервенция са отглеждането на непроизводствени междинни култури или покривни култури с последващо зелено торене, както и използването на външни органични подобрители на почвата, съгласно плана.

По Екосхемата за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи е необходимо да се представи План за паша и копие от диплома на ветеринарен лекар, зооинженер или агроном издал документа.

Тук може да намерите образец на този план.

Той се представя не по-късно от триседмичен срок след края на периода за подаване на заявления за подпомагане (периодът за подаване на заявления през настоящата година е до 30 юни 2023 г.) електронно с квалифициран електронен подпис и/или лично или чрез представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно, в съответните областни дирекции на Държавен фонд "Земеделие", отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане".

В плана трябва да са включени видовете паша и периода на пашата, съобразени със спецификата на конкретната площ, за която се прилага.

В рамките на постоянно затревените площи (ПЗП) се извършва екстензивна паша на пасищни животни. Тези площи се поддържат посредством екстензивно пашуване от 0.3 до 1 животинска единица на хектар. Пашуването на животни се извършва през минимум 60 дни през 2023 г.

Има забрана за разораване на заявените за подпомагане по еко схемата постоянно затревени площи и те не трябва да бъдат разоравани или преобразувани в друг тип земеползване.

Право на обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове имат земеделските стопани на територията на цялата страна, които стопанисват и заявяват за подпомагане минимум 0,5 ха (заедно или поотделно) допустими за подпомагане площи с плодове и с плодови насаждения от следните видове култури: малини, ягоди, ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, сливи (Prunus domestica) и десертно грозде.

За да бъдат добре информирани стопаните има публикуван образец на таблицата за използваните парцели.

Следващият срок, за който трябва да следят фермерите е 30 август, той се отнася за хуманното отношение към животните и антимикробна резистентност.

В таблицата са описани още и сроковете за подаване на документи за реализирана продукция на мляко, месо, плодове и зеленчуци, свърдани с обвързаната подкрепа и още много други полезни за фермерите дати.

Така ще могат да организират работата си по-добре и да са наясно кога от тях се очаква да предоставят необходимите документи.

Facebook коментари