Четвъртък, 20 Юни 2024 г.

Публично обсъдиха изпълнението на бюджета на Община Силистра за 2022 година

Публично обсъждане на годишния финансов отчет за 2022 година за оповестяване на прилаганата счетоводна политика, информация за състоянието и изменението на основните активи, пасиви, приходи и разходи на Община Силистра, съгласно чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ и чл. 44, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Силистра, приета от Общински съвет – Силистра, се проведе на 26.07.2023 г. в заседателната зала на Общински съвет – Силистра в присъствието на зам. Председателя на Общински съвет – Силистра - Иванка Ташева, д-р Юлиян Найденов - Кмет на Община Силистра, зам. кмет "Финанси и икономика" - Мирослав Тодоров, зам. кмет "Устройство на територията и транспорта" - Тихомир Борачев, Директор Дирекция "Финанси" - Мирослав Калинов, Главен счетоводител - Анелия Василева, Началник отдел "Финанси и бюджет" - Павлина Петрова, общински съветници и граждани.

Поканени бяха жителите на общината, представители на синдикатите, на бизнеса, на НПО и други лица. Поканата за публично обсъждане на годишния финансов отчет за 2022 година за оповестяване на прилаганата счетоводна политика, информация за състоянието и изменението на основните активи, пасиви, приходи и разходи на Община Силистра, съгласно изискванията бе публикувана на електроните страници на Община Силистра, Общински съвет – Силистра и във вестник "Силистра прес" бр. № 18 от 19.07.2023 г., в законно установения срок.

Общинска администрация ще подготви докладна записка и ще бъде внесена в Общински съвет за разглеждане. От проведеното публично обсъждане на годишния финансов отчет за 2022 година за оповестяване на прилаганата счетоводна политика, информация за състоянието и изменението на основните активи, пасиви, приходи и разходи на Община Силистра се съставя протокол, които ще бъде разглеждан от постоянните комисии на Общински съвет – Силистра и ще бъде приложен към докладната записка, съгласно разпоредбите на чл. 44, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Силистра.

Facebook коментари