Събота, 15 Юни 2024 г.

Северноцентрално горско предприятие ще залеси над 5 хиляди декара по проект

Над 5 хил. декара ново залесяване ще направи до края на годината Северноцентрално горско предприятие. Предприятието стопанисва държавните горски територии в пет административни области – Велико Търново, Габрово, Русе, Силистра и Разград, а в състава му влизат 16 териториални поделения, от които 12 държавни горски стопанства и 4 държавни ловни стопанства.

Дейностите се извършват по проект "Прилагане на лесовъдски практики и залесяване за подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги на територията на Северноцентрално горско предприятие". Бюджетът е 9 983 453.72 лв., като средствата са осигурени по ОП: Околна среда 2014-2020.

Това стана ясно на семинар за представяне на дейностите по проекта и постигнатите до момента резултати, който се проведе в Габрово. В семинара присъства Илиян Илиев – главен експерт в Областна администрация Велико Търново, а събитието бе уважено от областния управител на Област Габрово Кристина Сидорова.

Продължителността на проекта е 11 месеца – от 31 януари 2023 г. до 31 декември 2023 г. Основната цел на проекта е да се подобри природозащитното състояние на горските местообитания чрез подпомагане на естественото възобновяване. В рамките му се предвиждат още: дейности по попълване ( 816 дка) и ограждане на култури (42 403 м); възобновяване и залесяване на 5353 дка гори, като до момента са залесени 1842 дка; почвоподготовка и почистване на площи за залесяване на площ от 3130 дка, от които 585 дка са вече подготвени; производство на посадъчен материал в размер над 500 000 фиданки цер, топола и черен бор.

Facebook коментари