Понеделник, 15 Юли 2024 г.

Кметът на Ситово подписа договор за реконструкция на минифутболно игрище

На 11.07.2023г. кметът на Община Ситово Сезгин Алиибрям подписа Административен договор № BG06RDNP001-19.159-0012-C01/11.07.2023г. към проект с наименование: "Реконструкция на съществуваща открита спортна площадка за мини футболно игрище към Основно училище "Отец Паисий", с.Добротица, Община Ситово" по Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.159 "МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа" - подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от "Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.". Дейностите заложени по проекта, са: Изпълнение на строително монтажни работи, осъществяване на строителен и авторски надзор и управление на проекта.

Стойността на договора сключен между Държавен Фонд Земеделие, Местна Инициативна Група "МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа" и Община Ситово за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект № BG06RDNP001-19.159-0012-С01 е на стойност 194 999,99 лв. Крайният срок за изпълнение е 30.06.2025г.

Целта на проекта е изграждане на един брой минифутболно игрище находящо се в двора на училище ОУ "Отец Паисий" на територията на с. Добротица, община Ситово. Запазва се местоположението на откритата спортна площадка, като ще се оформи нова площадка с размери 31,85м/17,80 м и съоръжения.
Изграденото игрището ще е съобразено с традиционните местни спортове – за мини футбол на малки вратички. Игралната площадка ще е с общи размери 29,55м/17,80м като това включва игрално поле с размери 29,55м/17,80м и странични охранителни ивици зад вратите по 1.20 м.

Facebook коментари