Събота, 25 Май 2024 г.

Отпускат се 16 млн. лева за напояване на земеделски култури

УС на Държавен фонд "Земеделие" утвърди финансов ресурс в размер до 16 000 000 лв. по схемата на държавна помощ "Помощ в подкрепа на разходи за вода за напояване при отглеждане на земеделски култури" за 2023 г.

Целта на помощта е подкрепа за земеделски стопани отглеждащи земеделски култури, които по технология на производство изискват напояване, чрез покриване на до 80% от разходите за напояване.

Финансовата подкрепа се предоставя на земеделски стопани – производители на растениевъдна земеделска продукция, които са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители и/или регистрирани по реда на Наредба № 22 от 21.12.2016 г. за реда за водене на регистър на тютюнопроизводителите и регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн. Земеделските стопани също така трябва да имат сключен договор за 2023 г. с доставчик на услугата "Доставяне на вода за напояване".

Максималният интензитет на помощта е до 250 000 евро (488 957,50 лв.) на предприятие с дейност в първичното производство на селскостопански продукти, като се взема предвид и финансирането по други извънредни помощи, прилагани на основание Временната рамка.

Предстои ДФ "Земеделие", съвместно с компетентните дирекции в Министерство на земеделието и храните, да изготви указания за предоставяне на помощта.

Facebook коментари