Четвъртък, 18 Юли 2024 г.

Обявиха конкурс за директор на областна дирекция "Земеделие" в Силистра

Министерството на земеделието обявява конкурс за ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"- СИЛИСТРА", който беше обещан от бившия служебен министър Явор Гечев.

Явор Гечев: Другата седмица ще пуснем конкурс за директор на ОД "Земеделие" в Силистра и там наистина да има читав директор

Към кандидатите има следните изисквания:

1. Изисквания за длъжността:
а) образование – висше;
б) област на висше образование (професионална област) – социални, стопански и правни науки; аграрни науки;
в) образователна степен – магистър;
г) професионален опит – 7 (седем) години в област или области, свързани с функционалните задължения на длъжността;
д) езикова квалификация: владеене на английски език на ниво, което съответства поне на Европейско ниво В2 за езиковите умения;
е) компютърна квалификация – MS Office, Internet.

2. Описание на длъжността:
Директорът представлява, ръководи и организира цялостната дейност на Областна дирекция "Земеделие"- Силистра, в съответствие с чл. 3 от Устройствения правилник на Областните дирекции "Земеделие", в т.ч.: контролира цялостната дейност на областната дирекция; подпомага провеждането на държавната политика в областта на земеделието, както прилагането на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз на територията на съответната област; ръководи, координира и контролира дейността на териториалните звена - общинските служби по земеделие.

3. Необходими документи за кандидатстване:
3.1. заявление за участие в подбор – по образец;
3.2. документи, удостоверяващи съответствие на кандидата с обявените изисквания за длъжността:
а) копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
б) копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (професионален опит се удостоверява с копия от служебна/трудова/осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
По преценка на кандидата могат да бъдат представени и копия от други документи.
3.3. концепция на тема: "Стратегическо управление и развитие на Областна дирекция "Земеделие" - Силистра".
Препоръчителен обем до 10 /десет/ машинописни страници.

Излъга ли Явор Гечев, че ще обяви конкурс за директор на ОД "Земеделие" в Силистра

Срок за подаване на документите – до 17.00 ч. на 15.06.2023 г.

Подаването на документите да се извършва на адрес: Министерство на земеделието (МЗм), гр. София, бул. "Христо Ботев" № 55, Център за административно обслужване, гише "Деловодство".

Документите за кандидатстване, в т.ч. концепцията, се подават до дирекция "Човешки ресурси" в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост – лично, чрез пълномощник или по пощата.

Разглеждат се единствено документи, които са регистрирани в деловодството на Министерство на земеделието преди изтичането на крайния срок за подаване на документи.

ОДЗ – Силистра рекордьор в Областните дирекции по освободени служители

Начин на провеждане на процедурата за подбор:

5.1. Допускане на кандидатите по документи.
До участие в следващ етап от подбора се допускат кандидати, които са представили всички необходими документи (съгласно поканата), удостоверяващи съответствие на кандидата с обявените изисквания за длъжността.
5.2. Оценка на писмена концепция.
До участие в следващ етап от подбора се допускат кандидати, чиято концепция е преценена като отговаряща на изискванията и оценена над минималния резултат.
5.3. Събеседване за преценка на професионалните и делови качества на кандидатите за обявената длъжност.
Постигането на резултат под минималния на всеки един от етапите от подбора е основание за отстраняване на кандидата от по-нататъшно участие в процедурата за подбор.

6. Критерии и методика за оценка на кандидатите, както следва:
6.1. Концепцията на кандидата следва да:
• е разработена максимално ясно и конкретно;
• е обвързана с мисията, визията и дейността на областната дирекция;
• показва добро познаване на дейността на областната дирекция и средата, в която я осъществява;
• анализира основните проблеми и предизвикателства пред областната дирекция въз основа на публично достъпни източници;
• показва умение за формулиране на ясни краткосрочни и дългосрочни цели за развитие на областната дирекция;
• излага конкретно и систематично визията и мерките за постигането на целите;
• излага виждането за мястото, ролята и начина на управление на човешките ресурси за постигане на целите на областната дирекция.
6.2. При оценката на концепцията се отчитат:
• ясно формулирана теза;
• уменията на кандидатите за яснота, стил, систематизираност и логическа последователност на изложението:
• прецизно формулиране на целите и мерките за тяхното постигане и отчитане на възможните рискове.
• съответствие на съдържанието на темата с представената концепция;
• познаване на относимата нормативна уредба;
• аргументиране на направените анализи, изводи и предложения;
• езикова култура и спазване на граматическите правила.
6.3. Всеки член на конкурсната комисия се запознава с писмената концепция на всеки кандидат, който отговаря на изискванията по т. 1, и я оценява по 5-степенна скала.
Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете на комисията.
6.4. Ако концепцията е преценена като отговаряща на изискванията и оценена с оценка не по-ниска от "4", кандидатът се допуска до събеседване.
6.5. Комисията предварително формулира въпроси, които ще бъдат зададени на кандидатите, ако бъдат допуснати до събеседване.
Събеседването за преценка на професионалните и делови качества на кандидатите за изпълнение на обявената длъжност ще се проведе, съгласно следните критерии:
• Стратегическа компетентност - Визия за бъдещо развитие на организацията при отчитане въздействието на външни и вътрешни фактори.
• Лидерска компетентност - Мотивиране и развиване на служителите за постигане на значими индивидуални и организационни цели.
• Управленска компетентност - Планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на организацията за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели.
• Ориентация към резултати - Постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания.
• Компетентност за преговори и убеждаване - Убедително представяне на позиции и аргументи за постигане на съгласие между различни страни.
• Работа в екип - Управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел.
• Фокус към клиента (вътрешен/външен) - Осъществяване на дейността в съответствие с потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите или дейностите.
При оценка на кандидатите при провеждане на събеседването се отчитат техните умения за логичност, последователност на изложението, стил, лексика и терминология, точното, ясно, изчерпателно и обосновано формулиране на приоритетите в управлението на дейността на областната дирекция, при съобразяване с приложимата нормативна уредба.
6.6. Оценката от събеседването е средноаритметична от оценките на членовете на комисията.
6.7. Минимален резултат, при който се счита, че събеседването е преминато успешно е "4".
6.8. Общият резултат на всеки успешно издържал кандидат е сбор от резултата от концепцията и резултата от събеседването.

7. Място за провеждане на събеседването:
Събеседването ще се проведе в сградата на Министерство на земеделието, гр. София, п.к. 1040, бул. "Христо Ботев" № 55.

Повече за конкурса - ТУК.

Facebook коментари