Понеделник, 02 Октомври 2023 г.

Силистра в Топ 10 на общините с най-много общински жилища, а Дулово в Топ 10 с най-малко

Общинският жилищен фонд е важен ресурс за осигуряване на достъпно и качествено жилищно настаняване на лица в жилищна нужда. Той представлява съвкупността от жилища, притежавани от общините и предоставяни под различни форми и условия на граждани, които не могат да си осигурят жилище по друг начин. Общинският жилищен фонд изпълнява функцията на социални жилища – социална услуга от общ икономически интерес в ЕС, която все още не е регламентирана в България.

В периода октомври – декември 2022 г. Хабитат България и Министерството на регионалното развитие и благоустройството проведоха съвместно онлайн проучване относно качеството на услугата "Настаняване в общинско жилище", в което се включиха всички 265 общини в България, както и 24-те районни администрации на Столична община.

Целта на проучването беше събирането на данни за състоянието на общинския жилищен фонд в цялата страна, проследяването на текущите практики за управление на общинските жилища, както и основните проблеми, които общините и гражданите срещат по отношение настаняването в общинско жилище.

Според получените данни от анкетите, общият брой на общинските жилища в България към 31.12.2022 г. е 32 2252. Това означава, че общинските жилища представляват 0,8% от националния жилищен фонд3, който според преброяването от 2011 г. е 3 887 149. Сравнението с данните от преброяването показва, че делът на обществения жилищен фонд е много нисък и постоянно намалява, при това немалка част от него се предоставя за ведомствено настаняване.

Проучването разкрива и значителни различия между общините по отношение на броя, видовете и състоянието на общинските жилища. Например, 18,5% (49 бр.) от общините в България, чието население от общо 383 525 души представлява 5,6% от населението на страната, са декларирали, че не разполагат с общински жилищен фонд. От друга страна, Столична община притежава най-много общински жилища – 8 917, които обслужват 1 221 172 души или 17,8% от населението на страната. По своето предназначение, съгласно чл.42 от Закона за общинската собственост, общинските жилища са разделени на четири категории: за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди; за продажба и замяна; ведомствени - за настаняване на щатни служители с постоянно трудово или служебно правоотношение в общинската администрация; резервни - предназначени да осигурят временно жилищна площ на лица, чиито жилища са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия и аварии, или на други изключителни обстоятелства, или са застрашени от самосрутване; в чийто семейства са налице остри социални или здравословни проблеми.

Къде са общините в област Силистра?

Общините Дулово и Силистра са на двата крайни спектъра на това проучване.

Община Дулово влиза в Топ 10 на Общините с най-малко общински жилища, като заема 8-мо място с 26 846 жители и 19 общински жилища.

Община Силистра е в класацията на Общини с най-много общински жилища, като заема 10-то място с 44 237 жители и 518 общински жилища.


В заключение в изследването се правят изводите, в България все още съществува необходимост от разширяване и подобряване на социалния жилищен фонд. Реализацията на оперативни програми и насочване на достатъчно финансиране към развитие и подобряване на социалния жилищен фонд трябва да бъдат приоритети за българското правителство. Това ще позволи населението със социални нужди и уязвими групи да получат подходящи жилищни решения и достоен живот.

Освен това, е необходимо да се предприемат мерки за по-ефективно планиране и управление на програмите за изграждане на социални жилища. Това включва прецизно определяне на нуждите, установяване на ясни критерии за отпускане на жилища и изграждане на механизми за контрол и поддръжка на социалните жилища.

Също така, трябва да се обърне внимание на проблема с необитаваните социални жилища. Това може да се реши чрез подобряване на механизмите за селекция на наематели, осигуряване на подходящо обучение и подкрепа за новите жилищни обитатели и промяна в културата на ползване и отговорност към жилищата.

Накрая, важно е да се осигури широк достъп до информация за социалните жилищни програми и услуги, както и за правата и задълженията на наемателите. Това ще помогне на потенциалните жилищни заявители да се информират и да използват наличните възможности за подобряване на своите жилищни условия.

Facebook коментари