Неделя, 26 Май 2024 г.

Общински съвет Дулово: Дневен ред за заседанието на 30.05.2023 г.

На 30.05.2023 г. (вторник) от 10:00 часа в в зала № 2 на Общината ще се проведе редовното за месец май заседание на местния парламент.

В дневния ред на сесията са включени 16 точки:

Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:

Приемане проект на мрежа и щат в детски градини и училища в Община Дулово за учебната 2023/2024 г./Вх.№ 169/15.05.2023г./

Приемане отчетни доклади на народните читалища на територията на община Дулово за осъществени дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност и изразходените средства през 2022 г. /Вх.№ 172/18.05.2023г./

Разпореждане с имот - частна общинска собственост по регулационния план на с. Водно /Вх. № 181/22.05.2023г./

Разпореждане с имот - частна общинска собственост по кадастралния план на с. Правда /Вх. № 182/22.05.2023г./

Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот-ПОС по кадастралната карта на гр. Дулово /Вх. № 180/22.05.2023г./

Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост находящ се в с. Черник /Вх.№ 183/22.05.2023г./

Отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, находящи се в гр. Дулово /Вх.№ 179/22.05.2023г./

Отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост, находящи се в гр. Дулово /Вх.№ 184/22.05.2023г./

Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №66038.1.30 по КККР на с. Секулово /Вх.№ 185/22.05.2023г./

Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №66038.2.179 по КККР на с. Секулово /Вх.№ 186/22.05.2023г./

Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №66038.1.7 по КККР на с. Секулово /Вх.№ 187/22.05.2023г./

Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №38073.32.9 по КККР на с. Колобър /Вх.№ 188/22.05.2023г./

Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №66038.4.16 по КККР на с. Секулово /Вх. № 189/22.05.2023г./

Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №38073.19.12 по КККР на с. Колобър /Вх.№ 190/22.05.2023г./

Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №24030.42.6, №24030.42.22, №24030.45.146, №24030.45.147, №24030.25.100, №24030.42.99 и №24030.45.20 по КККР на гр. Дулово /Вх.№ 191/22.05.2023г./

Други въпроси и изказвания.

Facebook коментари