Понеделник, 17 Юни 2024 г.

Общински съвет Силистра: Дневен ред за заседанието на 25.05.2023 г.

На 25.05.2023 г. (четвъртък) от 09:30 часа в сградата на ОБщински съвет - Силистра ще се проведе редовното за месец май заседание на местния парламент.

В дневния ред на сесията са включени 13 точки:

1. Изказвания и питания.

2. ДЗ с изх. № 2787: Избор на временна комисия за избор на съдебни заседатели за Районен съд – Силистра.
Внася: д-р Мария Димитрова – Председател на Общински съвет - Силистра;

3. ДЗ с вх. № 2804: Доклад на Балансова комисия 2023 г., за приемане на годишните финансови отчети на общинските публични предприятия по приключването към 31.12.2022 г., разпределяне на печалбата и освобождаване от отговорност за 2022 г. на управителите на дружествата.
Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

4. ДЗ с вх. № 2790: Разпределение на средства от бюджета на Община Силистра за 20 23 г. по Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове.
Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

5. ДЗ с вх. № 2785: Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територии - собственост на Община Силистра за 2023 г..
Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

6. ДЗ с вх. № 2799: Продажба на общинско жилище, находящо се в с. Айдемир, ул."Лазурна" № 10, етаж 4, апартамент № 1, на наематели, настанени по административен ред.
Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

7. ДЗ с вх. № 2798: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Силистра, ул. "Рила" № 6, етаж 6, апартамент № 21, на наемател, настанен по административен ред.
Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

8. ДЗ с вх. № 2801: Разпореждане с имот – частна общинска собственост в с. Ветрен.
Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

9. ДЗ с вх. № 2800: Разпореждане с имот – частна общинска собственост в с. Българка.
Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

10. ДЗ с вх. № 2789: Осигуряване на финансови средства за участието на Николай Йорданов Георгиев от ХIа клас, Александър Николаев Мораров от XIа клас, ученици от ПМГ "Св. Климент Охридски" – гр. Силистра и г-жа Искра Николова, старши учител по информатика и ИТ в състезание по ИТ – Microsoft Office World Championship 2023, което ще се проведе в Орландо, Флорида, САЩ.
Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

11. ДЗ с вх. № 2794: Актуализиране състава на членовете на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Силистра.
Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

12. ДЗ с вх. № 2795: Промяна на мястото на предоставянето на социална услуга "Асистентска подкрепа".
Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

13. ДЗ с вх. № 2797: Приемане на Отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2022 г. и Общинска програма за закрила на детето за 2023 г..
Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

Facebook коментари