Четвъртък, 22 Февруари 2024 г.

Инспекторатът към ВСС: Добра работа на Районен и Окръжен съд – Силистра

През 2022 г. Инспекторът е извършил общо 91 проверки в органите на съдебната власт, с което е изпълнил годишната си програма – извършени са 69 комплексни планови проверки, 1 тематична проверка, 1 проверка по сигнал, 1 проверка по самосезиране и 19 планови проверки по личните данни за спазване на принципа за отчетност, установен в чл. 5, пар. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 и в чл. 45, ал. 4 ЗЗЛД. Аналитичният и подробен доклад, изготвен от главния инспектор Теодора Точкова е представен на 18 май 2023 г. пред пленума на ВСС.

През 2022 г. е извършена тематична проверка на работата на Районен съд – Силистра по граждански и наказателни дела на тема: "Проверка на районните съдилища, включени в годишната програма на ИВСС за 2022 г., относно образуваните в ЕИСС след 30.06.2021 г. дела в техния хартиен еквивалент, която да установи съдържа ли се на хартиен носител издаденият в електронна форма акт на съда и в какъв вид.

Проверката на Окръжен съд – Силистра, относно даваните от въззивната инстанция указания във връзка с администриране на въззивната жалба в случаите, когато оспореният първоинстанционен съдебен акт не е приложен по хартиеното дело или приложеният съдебен акт не е подписан със саморъчен подпис на съдията".

Установено е че във всички проверени съдилища всички дела, образувани в ЕИСС след 30.06.2021 г., имат изготвен идентичен хартиен носител, съдържащ всички съдебни книжа и актове, издадени в електронна форма. Съдиите постановяват съдебните актове/решения или определения и на хартиен носител, като ги подписват.

Facebook коментари