Събота, 15 Юни 2024 г.

Изтича мандата на съдебните заседатели в Районен съд – Силистра

В деловодството на Общински съвет – Силистра е постъпило писмо от Пламен Неделчев – Административен ръководител – Председател на Окръжен съд – Силистра, с което се изпраща копие на Решение от общото събрание на съдиите от Окръжен съд Силистра, с което е определен броя на съдебните заседатели за Районен съд – Силистра, Мандат 01.01.2024 – 31.12.2028 г.

Общинските съвети в срок от три месеца преди изтичането на мандата на съдебните заседатели, изпращат списъка на кандидатите за съдебни заседатели, заедно с копие от решенията си и документите по чл. 68, ал. 3 от ЗСВ. Мандата на сега избраните съдебни заседатели за Районен съд– Силистра.

Реда и организацията за кандидатите за съдебни заседатели е уреден в чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт.

За да се спазят законоустановените срокове, следва да се избере временна комисия, която да проведе процедурата по избор на съдебни заседатели за Районен съд – Силистра и да състави доклад за протичането му, който да се предостави на Общински съвет Силистра в 7-дневен срок преди гласуването и да се публикува на страницата на Общинския съвет.

Facebook коментари