Сряда, 19 Юни 2024 г.

Промяна на мястото на социалната услуга "Асистентска подкрепа" в Силистра

Съгласно новия Закон за социалните услуги, влязъл в сила от 1 юли 2020 г., бе създаден законов ред за предоставяне на асистентска подкрепа на лица в надтрудоспособна възраст, в невъзможност за самообслужване, деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

С цел повишаване на ефективността и качеството на предоставянето на социалната услуга, Общински съвет - Силистра, с Решение № 45 от 26.01.2023 г., извърши преразпределение на помещенията. Така, за социалната услуга "Асистентска подкрепа" бе определен офис № 9, разположен на адрес: гр. Силистра, ул. Добрич № 23, ет. 2, който бе предоставен за безвъзмездно управление на отдел "Обществено здраве, социална политика и спорт" при Община Силистра.

След подадено заявление към Агенцията за социално подпомагане, Община Силистра получи Заповед за предварително одобрение за промяна на мястото на предоставяне на социалната услуга "Асистентска подкрепа". Съгласно Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, кметът на общината внася проект на решение в общинския съвет, към което прилага предварителното одобрение от Агенцията за социално подпомагане.

Съобразно изложеното се предлага на Общински съвет - Силистра да даде съгласие за промяна на мястото на предоставянето на социалната услуга "Асистентска подкрепа" от адрес: гр. Силистра, ул. Добрич № 23, ет. 2, офис № 7 и № 7а на улица Добрич № 23, ет. 2, офис № 9.

Facebook коментари