Неделя, 03 Юли 2022 г.

Общинският съвет в Силистра ще проведе редовно заседание на 23 юни

На 23 юни (четвъртък) ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Силистра. В дневния ред са залегнали 12 точки, като към тях ще бъдат добавени и известен брой допълнителни. Първа точка е решение на Съвета върнато от областния управител. докладна записка касаеща удължаване срока на действие на намаляване с 20% на наемните цени на общинската собсвеност. Друга важна точка е приемането на доклада на Балансовата комисия, касаеща общинските фирми "Синева" ЕООД и "ДКЦ-1" ЕООД. Отново в дневния ред е влязла отложената докладна от предната сесия касаеща одобряването на ПУП и проект за брегоукрепване по поречието на Дунав на 800 м. от западна промишлена зона в Силистра. "Кворум Силистра" припомня, че през 2007г. е одобрен и влязъл в сила ПУП – "Изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ за производство и складова дейност и проект за брегоукрепване на западна промишлена зона – Силистра" . Става ясно, че това мероприятие ще бъде извършено от МРРБ по програма "Техническа инфраструктура 2011 – 2014г." Тъй като в гореописаното отстояние, площите са собственост на частно лице, от общинска администрация предложиха да се измени ПУП-а за изграждането на обслужваща улица към брегоукрепителните работи, т.е. общината да закупи терена от частното лице. В залегналото проекто-решение обаче беше залегнало "предварително изпълнение на ПУП-а".

В основния дневен ред са следните точки:

1. Връщане на Решени e № 1677 по Протокол № 49 от 26.05.2011 г. по докладна записка – "Приемане на нова Наредба за реда за придобиване на правото на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост" /Наредба за общинската собственост/

и

Промяна на решение № 1225, взето с Протокол № 36 от 27.05.2010 г. на Общински съвет-Силистра за промяна на наемната цена на помещения – общинска собственост.

Внася: Областният управител и Кметът на общината

3. Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост на СНЦ в обществена полза /зала за карате на ул. "Черно море" № 1/.

Внася: Кметът на общината

4. Разпореждане с имоти – частна общинска собственост в селата Богорово и Калипетрово.

Внася: Кметът на общината

5. Приемане доклада на Балансова комисия – 2011 г.

Внася: Кметът на общината

6. Увеличаване капацитета на социалната услуга "Център за социална рехабилитация и интеграция" – гр. Силистра.

Внася: Кметът на общината

7. Приемане на промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите /такси за инвалиди/.

Внася: Александър Сабанов, Златка Радушева, Жеко Коев, Станислав Ковачев

8. Изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите.

Внася: Кметът на общината

9. Финансиране на извънучилищни дейности.

Внася: Кметът на общината

10. Изработване на Интегреран план за градско възстановяване и развитие и сформиране на работна група за подпомагане на неговото изработване.

Внася: Кметът на общината

11. Одобряване на влязъл в сила ПУП - Изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ XIIIза произв. и складова дейност в кв.1 по плана на ЦГЧ – гр. Силистра и проект за брегоукрепване западна промишлена зона – 800м. – гр. Силистра.

Внася: Кметът на общината

12. Изказвания и питания.

Facebook коментари