Четвъртък, 22 Февруари 2024 г.

Община Силистра получи най-голямата сума за април от събраните глоби и санкции на РИОСВ-Русе

Директорът на РИОСВ-Русе е подписал шест споразумения с нарушители на екологичното законодателство за събиране на наложени санкции на обща стойност 6 545 лв. през април. С този инструмент на Закона за административните нарушения и наказания се дава възможност на нарушителите да заплащат 70% от наложените санкции, с което се повишава събираемостта и се елиминира обжалването на наложените наказания.

През месец април експертите на РИОСВ-Русе са извършили 116 проверки на 104 обекта, от които 54 - планови, а 62 са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 39 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 8 акта за установяване на административни нарушения.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 680 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 12 025 лв. По сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН са постъпили 3 605 лв. От структурите на НАП през месец април 2023 г. по наложени административни наказания са постъпили 200 лв. и 1045 лв. по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС).

От получените суми през месец март 2023 г., на общините през месец април са преведени 13 543,24 лв. Най–голяма сума е получила Община Силистра – 6 120 лв.

Facebook коментари