Вторник, 05 Декември 2023 г.

Мая Димитрова: До момента са подадени 1 688 декларации за отпускане на месечна помощ за отглеждане на дете

В Държавен вестник бр. 102 от 23.12.2022 г. е обнародван Закон за изменение (ЗИД) и допълнение на Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД), приет на 15.12.2022 г., по силата на който се разширява обхватът на правоимащите по реда на чл. 10а от ЗСПД, като помощта се предоставя за всички ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас. Това каза за Общинско радио-Силистра Мая Димитрова, директор на Регионална дирекция "Социално подпомагане" Силистра.

На семействата, чиито деца са записани в първи, втори, трети и четвърти клас на училище, се отпуска еднократна помощ по чл. 10а от ЗСПД , а на семействата, чиито деца са записани в осми клас, се отпуска еднократна помощ по чл. 10б от ЗСПД за покриване на част от разходите в началото на учебната година, когато децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Помощта се отпуска независимо от дохода на семейството. Размерът на еднократната помощ се определя ежегодно в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година.

Еднократната помощ се предоставя и на настойника/попечителя, който отглежда детето и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Помощта се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането и, а остатъкът се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.

Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние, ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване съответно на първи, втори, трети и четвърти клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние, и ученикът е допуснал в рамките на един месец от учебната година отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини, допълни Димитрова.

Отпада изискването, децата, за които се иска еднократна помощ по реда на чл. 10а или чл. 10б от ЗСПД да са записани в държавно или общинско училище, т.е, може да са записани и в частно училище. Кандидатстването за помощта започва от 01.07.2023 г. и продължава до 15.10.2023 г.
Средствата се отпускат въз основа на заявление-декларация, подадено в ДСП по настоящ адрес на правоимащите. Документите могат да се подадат лично, чрез лицензиран пощенски оператор, по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване с квалифициран електронен подпис или с Персонален идентификационен код на НОИ.

Семействата на 670 първокласници и 652 осмокласници са одобрени и са получили еднократна помощ от 300 лева за началото на 2022/2023 г. учебна година.

Брой заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ за първокласници по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2022/2023 г. по общини: В РДСП - Община Алфатар броят подадени заявления-декларации за учебната 2022/2023г.е 18, брой заповеди за отпускане на помощта 18, Община Главиница – 59, 58 са заповедите за отпускане на помощта. Община Дулово брой подадени заявления – 175, 175 са и заповедите за отпускане на помощта. Община Кайнарджа – 44, 43 са заповедите на отпускане на помощта. В Община Силистра има подадени 283 заявления, 280 са заповедите за отпускане на помощта. Община Ситово 33 подадени заявления, 33 са заповедите за отпускане на помощта. В Община Тутракан – 63 подадени заявления, 63 са и отпуснатите заповеди. В седемте общини на област Силистра общо подадените заявления-декларации са 675, а 670 са заповедите за отпускане на помощта.

Брой заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ за осмокласници по чл. 10б от ЗСПД за учебната 2022/2023 г. по общини:
В РДСП Община Алфатар има 12 подадени заявления, 12 са и заповедите за отпускане на помощта. Община Главиница е с 66 подадени заявления, 63 заповеди за отпускане на помощта. Община Дулово – 174 подадени заявления, също толкова са и отпуснатите заповеди. Община Кайнарджа – 35 подадени заявления, толкова са и отпуснатите помощи. В Община Силистра ситуацията е следната: 261 подадени заявления, 257 – отпуснати помощи. В Община Ситово има 29 подадени заявления, толкова са и издадените заповеди за отпускане на помощта. Община Тутракан е с 82 подадени заявления, толкова са и отпуснатите заповеди. За седемте общини на областта общо подадените заявления са 659, а заповедите за отпускане на помощта са 652.
Месечните помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се предоставят на семействата, чийто средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на дохода, определен за целта в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година и живеят постоянно в страната, каза Димитрова.

Детето, на което се изплаща помощта, трябва да отговаря на следните условия:

1. не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
2. редовно посещава подготвителните групи в детските градини или подготвителните групи в училищата за задължително предучилищно образование на децата, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
3. до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, редовно посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
4. има направени всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното му състояние;
5. живее постоянно в страната.

Помощта се отпуска въз основа на заявление-декларация, подадено в ДСП по настоящ адрес на правоимащите. Документите могат да се подадат лично, чрез лицензиран пощенски оператор, по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване с квалифициран електронен подпис или с Персонален идентификационен код на НОИ.

Подадените в областта заявления-декларации за отпускане на месечна помощ за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по чл. 7 от ЗСПД от 01.01.2023 г. до настоящия момент са общо 1 688 бр. Издадените до момента заповеди за отпускане са общо 1 575, в процес на обработка са 27 броя заявления, 10 броя са прекратени и 76 броя са с постановен отказ, поради това че не отговарят на изискванията. През 2022 г. са подадени общо 5 389 броя заявления-декларации, подпомогнати са 4 884 семейства, а 505 броя заявления са с постановен отказ.

От месец декември 2022 г. е създадена нова ал. 20 по чл. 7 от ЗСПД, по силата на която, при условията на ал. 1 месечната помощ за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се предоставя независимо от дохода на семейството за деца, които се отглеждат от техните самотни осиновители. Помощта се изплаща в пълен размер, определен по реда на чл. 4а, ал. 3 във връзка с ал. 2, т. 1 от ЗСПД.

Facebook коментари