Сряда, 29 Май 2024 г.

Избраха комисия и критерии за избор на нов управител на силистренската поликлиника

Комисия и критерии за избор на нов управител на "Диагностично - консултативен център 1-Силистра"ЕООД – гр.Силистра приеха общинските съветници на вчерашното заседание на местния парламент.

На основание чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.17, ал.1, т.4 от същия закон, чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.3, ал.1 от Наредба №9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и чл.31 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Общината върху общинската част от капитала в търговските дружества, Общински съвет - Силистра реши да се проведе конкурс за възлагане на управлението на "Диагностично - консултативен център 1-Силистра"ЕООД – гр.Силистра на 13.06.2023 от 14:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Силистра.

Съветниците избраха следния състав на Изборната комисия:

Константин Стоилов – Председател;
Добринка Кирчева – секретар;
Хасан Алегбер – член ;
Николай Николов – член и представител на Община Силистра.


До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

1. да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

2. да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователноквалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

Facebook коментари