Сряда, 17 Април 2024 г.

Евроекспертът Елена Стоянова: Общините в Силистренско натрупаха опит и изградиха капацитет в работата по проекти

Общините и всички други бенефициенти натрупаха достатъчно опит, получиха своите научени уроци и изградиха капацитет за новите предизвикателства, които ни предстоят през новия програмен период. Това заяви Елена Стоянова, експерт в Областен информационен център – Силистра, по време на организираната от Българската телеграфна агенция (БТА) конференция по проект "Европа в България: Общо бъдеще", изпълняван с подкрепата на Европейската комисия.

Пред участниците в дискусията тя представи новите възможности и предизвикателства през програмен период 2021-2027 г. Стоянова посочи, че през програмния период инвестиции с европейско финансиране в България ще се осъществяват в рамките на всичките пет политически цели на Съюза, а именно: по-интелигентна и по-конкурентоспособна Европа; По-зелена и устойчива Европа; по-добре свързана Европа; по-социална Европа и Европа по-близо до гражданите. Специална цел на Фонда за справедлив преход е да се даде възможност на регионите и хората да се справят със социалните, икономическите и екологичните въздействия на прехода към целта на Съюза по отношение на климата за 2030 г. и за постигане на неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г. въз основа на Парижкото споразумение, каза Стоянова. Тя отбеляза, че средствата от фондовете, включени в обхвата на Споразумението за партньорство, ще се инвестират в страната чрез десет програми.

През този програмен период, както и досега, ще бъдат изпълнявани и програми по така нареченото Европейско териториално сътрудничество, каза още експертът. Като най-важна за региона тя изтъкна Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег VI-A Румъния България 2021-2027. "Ще имаме възможност да участваме в транснационални и междурегионални програми. Като район с добре развито земеделие земеделските стопани от Силистренско ще имат възможност да се възползват от финансова подкрепа по стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, който вече също е одобрен", посочи експертът.

Тя представи и другите програми, като посочи, че общият бюджет на Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 е 3 718 352 670 лв. Инвестициите ще се концентрират основно върху завършването на приоритетните железопътни и пътни направления и за насърчаване на мултимодалния транспорт, посредством подобряване на връзките между отделните видове транспорт, посочи експертът. По Програма "Развитие на регионите", която по думите на Елена Стоянова е много важна за всички общини са планирани над 3,6 млрд. лв. за интегрирано градско и териториално развитие на регионите. С бюджет от над 3,5 млрд. лв. Програма "Околна среда" ще подобри ВиК инфраструктурата и качеството на атмосферния въздух, ще подпомогне управлението на отпадъците и опазването на биоразнообразието, заяви Елена Стоянова. Тя обясни, че чрез Програма "Развитие на човешките ресурси" ще бъде осигурена подкрепа на пазара на труда, включително по отношение на младежката заетост, социалното включване и равните възможности. Общият бюджет на програмата е над 3,8 млрд. лв. Подкрепата от близо 3 млрд. лв. по Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" ще бъде фокусирана върху внедряването на иновации, процеса по дигитализация, прехода към кръгова икономика, енергийната ефективност в предприятията. Програма "Образование" е фокусирала своята подкрепа върху насърчаването на равния достъп до качествено и приобщаващо образование и обучение, стимулиране на ученето през целия живот, насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности. За постигането на тези цели ще бъдат инвестирани близо 1,9 млрд. лв., заяви експертът. Тя обясни, че бюджетът на Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" е над 2,1 млрд. лв., а целта и е ускоряване навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото, както и подобряване на киберсигурността. Програма "Храни" е насочена към преодоляване на проблема с материалните лишения и към осигуряване на нормални условия за живот на хора, които живеят в крайна бедност и социална изолация. Общият ѝ бюджет е 411 702 215 лева. С най-малък бюджет са Програмите "Морско дело, рибарство и аквакултури" и "Техническа помощ", допълни Елена Стоянова.

Facebook коментари