Неделя, 04 Юни 2023 г.

Новото изменение на Общия устройствен план на Община Силиста ще определи развитието й до 2035 година

На 30 март ще се проведе заседание на Общински съвет - Силистра. Точка 4 в него Одобряване на "Частично изменение на Общ устройствен план на община Силистра".

Общината Силистра възложи изработването на Частичното изменение на Общия устройствен план (ЧИОУП) на общината с Договор от 23.10.2019 г.

Последният Общ устройствен план беше приет през 2007 година, а промяната на плана е необходима за да се създаде териториална планова основа за дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и специфичните за община Силистра географски, природни, исторически, ландшафтни и други ресурси.

В периода след одобряването на Общия устройствен план на общината Силистра, територията се е променила динамично. Процесите в развитието на държавата са свързани с пълноправното членство на страната в Европейския съюз (ЕС), прилагането на общите политики на Съюза, все по-широкото включване на еврофондовете като инструмент за устойчиво градско развитие, промяна в инвестиционните намерения на собствениците на имоти, промяна в собствеността, миграционни процеси, увеличена мобилност, голяма част от територията на общината вече има нова одобрена кадастрална карта. Прогнозният период на действие на плана е до 2035 г.

Целите на ЧИОУП на община Силистра са регулиране в устройствено отношение на процесите на по-нататъшната урбанизация на територията, създаване на необходимите устройствени условия за реализиране на стратегическите документи, прилагане на устройствени принципи на по-нататъшно изграждане и техническо съоръжаване на жизнената среда в населените места и обитавани територии.

Снимка: Линда Вейл

Facebook коментари