Сряда, 19 Юни 2024 г.

Заповед на кмета: Солени глоби при търговия със застрашени и защитени диворастящи растения

Във връзка с опазване и недопускане търговията със застрашени, защитени и под специален режим диворастящи растения Община Силистра уведомява, че съгласно писмо изх. № 632 / 13.02.2023 г. и Заповед на кмета д-р Юлиян Найденов с изх. № ЗК-360 / 01.03.2023 г.е забранено:

1. Брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на :

снежно кокиче (Galanthus nivalis);
пролетно циклама (Cyclamen coum);
елвезиево кокиче(Galanthus elwesii);
оливиеров минзухар (Crocus olivieri);
български синчец (Scilla bithynica);
горска теменуга (Viola odorata);
кукуряк (Helleborus);
иглика (Primula);
божур (Paeonia);
кукувиче грозде (Muscari arueniacum);
клонки от бодлив и подезичен залист (Ruscus aculeatus) , (Ruscus hypoglossum);

луковици, коренища, туфи на гореизброените видове предназначени за засаждане.в техните естествени области на разпространение.


2. Притежаването, отглеждането, пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри упоменати в т.1 .

При нарушение на т.1 и т.2 на виновните лица да бъдат съставяни актове за административно нарушение и бъдат налагани наказания съгласно чл. 125, от Закона за биологичното разнообразие, както следва:

- за физическите лица - глоба от 100 до 5000 лв.

- за юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.

Facebook коментари