Вторник, 05 Декември 2023 г.

Окръжен съд – Силистра отчете дейността си за изминалата 2022 година

На отчетно събрание Председателят на Окръжен съд-Силистра Пламен Неделчев представи годишен доклад за дейността на Окръжен съд-Силистра, Районен съд - Силистра, Районен съд – Дулово и Районен съд – Тутракан, за изминалата 2022 година.

Гости на събранието бяха Олга Керелска-член на Висшия съдебен съвет/ВСС/ от квотата на съдиите, Анета Братанова-Заместник председател на Апелативен съд-Варна, Теодор Желев - Заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-Силистра, Елена Чернева-Председател на Административен съд-Силистра, Димчо Кьосев-Председател на Адвокатска колегия-Силистра.

Присъстваха ръководителите на съдилищата и магистратите от Окръжен съд-Силистра, Районен съд-Силистра, Районен съд-Дулово, и Районен съд-Тутракан.

През 2022 година в Окръжен съд-Силистра са постъпили общо 819 дела. За изминалата година преобладават образуваните граждански дела - общо 480 дела или 59% ( граждански дела 397 и търговски дела 83 ), а образуваните наказателни дела са 339 дела или 41%. През изминалата година има повишен брой на наказателните дела със 115 броя повече от 2021година.

През 2022 година общия брой граждански и наказателни дела за разглеждане в Окръжен съд е 1129, а свършените дела са 911 (Уточняваме, че броят на разгледаните дела е различен от броя на постъпилите, тъй като има дела и от предходни години).
Огромен е общият процент на делата, приключили в тримесечен срок, особено при наказателните дела – почти 96%, и съответно граждански и търговски дела, приключили в тримесечен срок – 62.39%.

Повишен е броят на решените граждански дела през 2022година – 542броя, с 59 броя повече от 2021година-483броя.

Общо за 2022 година откритите заседания са 709 броя, или 89 % от всички насрочени дела.

С най-голям дял са откритите заседания по гражданските дела – 379 броя, търговските 136 броя, или общо са 515 дела. Наказателните дела с насрочени открити заседания са били 194 броя.

Районни съдилища в съдебен район-Силистра:

Районен съд – Силистра е водещ по показател "общ брой разгледани дела от районните съдилища – 3075 дела или 57% от, следван от Районен съд - Дулово с 1174 дела или 22% и Районен съд - Тутракан – с 1164 дела или 21%. Районен съд – Силистра е водещ и в показател за делата, свършени в тримесечен срок от районните съдилища – с 90%, следван от Районен съд – Дулово със 78%, и Районен съд - Тутракан със 74%.

За изминалата 2022година се наблюдава съществено повишение на показателя за натовареност на съдиите във всички съдилища, като най-натоварени са в Районен съд-Дулово, следвани от Районен съд-Силистра.

Председателят на Районен съд-Дулово и окръжните съдии поставиха въпроса за необходимостта от трети щат за съдия в съда.

В Съдебен район-Силистра няма постъпили жалби за бавност, което е положителен резултат за срочността на работа на магистратите.

2022 година бе отчетена като успешна за Окръжен съд-Силистра и районните съдилища в Силистра, Дулово и Тутракан, а разликите с предходните години в огромна степен са с положителен знак.

Увеличен е броя на свършените дела в тримесечен срок, нараснала е действителната натовареност на съдиите, и броят на свършените дела по съдии е по-висок от броя на постъпилите.

Съдия Олга Керелска поздрави магистратите за отличните резултати, които са постигнали, и за успешно свършената работа. Тя заяви, че ще запознае състава на ВСС с поставените проблеми и изразените становища на съдиите, и гостите.

Съдия Анета Братанова коментира отличните резултати и липсата на забележки към Окръжен съд-Силистра при проверката от Апелативен съд-Варна. Тя благодари за утвърдените много колегиалните и етични отношения между Окръжен съд-Силистра и Апелативен съд-Варна.
Прокурор Теодор Желев поздрави магистратите за прекрасните резултати през 2022година, пожела нови успехи, и запазване на много добрите професионални взаимоотношения между съда и прокуратурата в Силистренски съдебен район.

Адвокат Димчо Кьосев сподели, че на проведеното годишно събрание на адвокатите не е отправен нито един упрек към работата на съдилищата в Съдебен район-Силистра, и взаимодействието с конкретните съдебни състави и администрацията на съдилищата може да се отчете като много добра практика.

Председателят на Окръжен съд-Силистра Пламен Неделчев благодари на магистратите и служителите за професионалното и достойно справяне с отговорностите, и за постигнатите отлични резултати през отчетната 2022година в Съдебен район-Силистра. Той пожела на всички магистрати и съдебни служители, и на семейства им здраве, бъдещи успехи и благополучие.

Facebook коментари