Петък, 01 Декември 2023 г.

РИОСВ - Русе: Нито една наложена санкция през миналата година не е обжалвана

"Нито една санкция, наложена на операторите, не е обжалвана". Това заяви днес директорът на екоинспекцията в Русе инж. Цонка Христова на пресконференция по повод представянето на годишния отчет за контролната дейност за 2022 г. Това е факт, тъй като налагането на тази административно-наказателна мярка лесно се доказва с помощта на контролни проби, за разлика от нарушенията, свързани с миризми например, допълни още тя. Събраните суми от санкции са 99 158.09 лв., като от тях на общините, на чиято територия са установени нарушения, е преведена сумата от 79 326.48 лв., които трябва да се използват за екологични цели. Най-големи обекти – замърсители през 2022 г. са установени в общините Разград, Силистра и Иваново.
Общият брой на контролните проверки през 2022 г. е 1402, като от тях 862 са планови. Голям е броят на извънредните – 540, тъй като са извършени по постъпилите общо 977 сигнала и жалби. 97 акта за установени административни нарушения са съставени през 2022 г., спрямо 85 за предходната 2021. Сключени са 30 споразумения в размер на 28 065,00 лв. С този инструмент се повишава събираемостта на наложените глоби, уточни още инж. Христова.
Най-много съставени актове, както и най-голям дял от извънредните проверки са по Закона за управление на отпадъците. Като приоритетна дейност инж. Христова определи чистотата на населените места. Традиционно през пролетта се провежда кампания за почистване на терени в общините. През 2022 г. са констатирани замърсявания в общините Кубрат, Дулово, Разград, Завет, Цар Калоян, Исперих, Силистра и Тутракан. Съставен е 1 акт на кмета на с. Дряновец (Община Разград). Тази година по инициатива на МОСВ от 1 април започват масирани проверки за спазване на дадените предписания за почисване на идентифицираните проблемни терени.
Липсата на работещи компостиращи и рециклиращи инсталации на битовите и биоразградимите отпадъци и запълването капацитета на изградените клетки на Регионалните депа - Русе, Разград и Силистра, остават едни от основните проблеми по управлението на отпадъците на територията на РИОСВ - Русе. Проблемни остават и нерегламентираните площадки за третиране на излезли от употреба моторни превозни средства в трите области, които бяха подложени на масирани съвместни проверки с органите на реда. През 2022 г. окончателно приключи казусът с шлаката от рециклиране на батерии, установени на площадка в Източна промишлена зона на Русе. Количествата опасен отпадък - 42 тона, са предадени за последващо третиране на оператор от гр. Чирпан, област Стара Загора, който притежава необходимото разрешително.
Загробените опасни отпадъци, които бяха установени при извънредна проверка в началото на миналия юни в местността "Под Ормана" край Русе, се съхраняват в метални варели и пластмасови контейнери в обособен склад, разположен на територията на имота, под отговорно пазене, тъй като се води следствие. Работи се по извеждането на остатъци от нефтопродукти, което започна през миналата година от площадката на "Полисан" АД (в несъстоятелност).
По отношение на качеството на въздуха за град Русе през изтеклата година са отчетени 67 дни с превишение на нормите за фини прахови частици 10 микрона. С това не е спазено изискването за -35 разрешени в годишен план. Анализът на резултатите за община Силистра показва намаляване на броя дни с превишения на СДН за ФПЧ10., като за 2022 г. те са 14. Нивата на останалите атмосферни замърсители отстават трайно ниски. През 2022 г. на територията, контролирана от РИОСВ – Русе, не са настъпвали аварийни ситуации, свързани със замърсяване на атмосферния въздух, изключвайки случая с тлеещите баржи в средата на лятото в румънския участък на река Дунав срещу гр. Русе.
Инж. Цонка Христова определи като проблемни обектите, заустващи във водоприемниците - реките Русенски Лом и Дунав, и многобройните сигнали за цветни води, в някои случаи и с наличие на миризми. В изпълнение на дадени предписания част от операторите преустановиха заустването на производствените си отпадъчни води в колектора, а други предприеха реконструкция и модернизация на съществуващи локални пречиствателни станции. Това са предимно обекти от химическата промишленост, функциониращи в Западна промишлена зона на гр. Русе, които заустват в канализационен колектор "Трети март". С присъединяването на този и колектор "България" в Източна промишлена зона (ИПЗ) към Градската пречиствателна станция на Русе ще се преустанови замърсяването на водоприемниците от директните зауствания.
Най-големи отклонения на индивидуалните емисионни ограничения, за които през периода са приложени разпоредбите на чл. 69 от ЗООС, са установени при контрол на обектите: "Биовет" АД - наложена е текуща месечна санкция в размер на 4708 лв.; "Фазерлес" АД, гр. Силистра - текуща месечна санкция в размер на 3 778 лв.; "АДМ-Разград" ЕАД - гр. Разград - текуща месечна санкция 2 115 лв. Коригиращи действия за достигане на ограниченията през периода са предприети от предприятието за производство на сиропи и глюкозо-фруктозни сиропи, собственост на "АДМ – Разград", в резултат на които наложената санкция е намалена.

Търси се решение относно колектора, собственост на "Топлофикация Русе" АД - гр. Русе, в който са се включили около 30 фирми, установени при пълна инвентаризация в ИПЗ на Русе.
През 2022 г. е приета актуализацията на действащия План за управление (ПУ) на Природен парк "Русенски Лом", като в хода на разработването му в парка са направени теренни изследвания и са актуализирани видовете от дивата флора и фауна, характерни за Поломието.
През изтеклата година е обявена и уникалната за региона нова защитена местност "Есетрите - Ветрен", с площ 2884 дка, в землището на с. Ветрен, община Силистра, която цели опазване на местообитанията на критично застрашени, застрашени и уязвими видове риби, които предпочитат за място на размножаване каменисти терени с бързо течение на река Дунав. В допълнение инж. Христова информира за изпълнението на проекта на територията на ПР "Сребърна", финансиран от Оперативна програма "Околна среда".
Най-популярните инвестиционни предложения, постъпили през 2022 г., са свързани с енергийното стопанство. Инвестиционно намерение за рециклиране на батерии от електрически автомобили е постъпило от инвеститор в гр. Силистра.
"Уверено заявявам, че има промяна в модела на мислене в посока на опазване на околната среда. В това се убедих след проведените срещи с главните архитекти, кметовете на общини и други институции", каза още инж. Христова.

Годишният отчет за контралната дейност се изготвя ежегодно и се публикува на интернет страницата на РИОСВ - Русе съгласно законовите изисквания: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost

Facebook коментари