Петък, 31 Март 2023 г.

ТП ,,Държавно горско стопанство" в Силистра търси да назначи "Горски стражар"

ТП Държавно горско стопанство "Силистра", гр. Силистра, ще проведе подбор по документи и чрез събеседване за едно свободно работно място по заместване за длъжност "Горски стражар".

1. Описание на длъжността

- Опазване на горски територии – държавна собственост и собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения, с обща площ до 2 хектара включително, обхващащо действията по предотвратяване и установяване на нарушения на разпоредбите на Закон за горите.
- Маркиране на насаждения, измерване на добита дървесина и изготвяне на необходимите документи; издаване на превозни билети;
- Съставяне на актове за констатирани нарушения по Закона за горите и подзаконовите актове по прилагането му;
- До поверената за опазване горска територия не е осигурен служебен транспорт.

2. Изисквания за заемане на длъжността

- Лесовъдско образование (§1, т. 33 от Допълнителните разпоредби на Закона за горите, обн. ДВ 19 от 08.03.2011 г.)
- Удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ за лесовъдска практика за дейностите: планиране и организация на дейностите по залесяване; маркиране на насаждения, предвидени за сеч; планиране и организация на добива на дървесина; планиране и организация на добива на недървесни горски продукти;
- Контролна горска марка - номер;
- Свидетелство за управление на МПС.

3. Необходими документи

- Заявление по образец;
- Автобиография;
- Диплома за завършено лесовъдско образование – копие;
- Удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ за лесовъдска практика – копие;
- Свидетелство за управление на МПС - копие.

4. Срок за подаване на документи

Документи се подават в срок до 16.00 часа на 08.03.2023 г. в административната сграда на ТП Държавно горско стопанство "Силистра", ул. "Добрич" № 55, гр. Силистра.

5. Провеждане на подбора

5.1. Разглеждането на подадените документи ще се извърши на 09.03.2023 г., неприсъствено за подалите заявление, като списъкът с допуснатите до събеседване кандидати ще бъде поставен до 16,00 часа на 09.03.2023 г. на таблото за обяви в административната сграда на стопанството и ще се публикува на интернет страницата на " Северно централно държавно предприятие" ДП Габрово на адрес www.scdp.bg
5.2. Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 10.03.2023 г. от 10,00 часа в административната сграда на стопанството.
5.3. Резултатите от проведеният подбор ще се обявят на мястото за обяви в административната сграда на ТП Държавно горско стопанство "Силистра" и ще се публикуват на интернет страницата на " Северно централно държавно предприятие" ДП Габрово на адрес www.scdp.bg

За събеседването кандидатите задължително носят контролната си горска марка.

С избраният кандидат ще бъдат сключен трудов договор за заместване на работник или служител, който съществува на работа (по чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда) във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда , уговорен в полза на работодателя.

За справки и информация - тел.: 086 824087

Facebook коментари