Сряда, 17 Април 2024 г.

Над 370 безработни започнаха работа през януари с посредничеството на бюрата по труда в област Силистра

През м.януари броят на започналите работа регистрирани безработни е 374. Работа чрез бюрата по труда са намерили и 3 лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите. Най-голям е делът на започналите работа в сектора на държавното управление – 28,7%. Следват хуманното здравеопазване и социалната работа – 16,8%, търговията и преработващата промишленост с по 9,6%, селското, горското и рибното стопанство – 6,4%, хотелиерството и ресторантьорството - 4,1 % и др.

През януари 80,2% от започналите работа лица са устроени в реалната икономика. Други 74 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места – 2 по мерки и програми за заетост и 72 по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР).

Положителна тенденция през януари 2023г. е увеличаването на заявените работни места на първичния пазар на труда. През месеца в област Силистра заявените работни места на първичния пазар на труда са 167, което е с 4,4% повече в сравнение със същия период на миналата година. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са обявени в преработващата промишленост (28,1%). Следват държавното управление (18%), селското, горското и рибното стопанство (12,6%), хуманното здравеопазване и социалната работа (10,8%), образованието (7,8%), търговията (7,2%) и др.

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: медицински специалисти, преподаватели, персонал, полагащ грижи за хората, преподаватели, квалигицирани работници по производството на храни и облекло, шофьори, оператори на машини и съоръжения и др.

Равнището на регистрирана безработица през м.януари в област Силистра е 11,58%. Данните на НСИ от новото преброяване на икономически активното население от 2021 г. внасят изменение в равнището на регистрираната безработица, като за страната през месец януари тя е 5,57%.

Регистрираните безработни от област Силистра (в бюрата по труда в Силистра, Дулово и Тутракан) през януари 2023г. е 4110, като нарастването от 95 лица спрямо месец декември 2022г. е типично за този период на годинта, включително и поради приключилите в края на изминалата година договори за заетост. На годишна база продължава да се отчита спад на регистрираните безработни със 122 лица.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 39,5% /442/, следвана от Главиница – 27,8% /708/, Ситово – 18,8% /337/, Алфатар – 18,6% /158/, Дулово – 11,6% /877/, Тутракан – 9,0% /387/ и най-ниско в Силистра – 6,9% /1201/.

През м.януари 2023 в трите ДБТ в областта са регистрирани нови 577 безработни лица. Те са със 180 по-малко от предходния месец. Регистрирани са и 23 търсещи работа лица от групите на заетите, учащите и пенсионерите.

Facebook коментари