Вторник, 26 Януари 2021 г.

Втори месец в Силистра се осъществява услугата "От врата до врата" по проект "Независимост..., Увереност..., Мобилност..."

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от чрез Европейски социален фонд и Република България с продължителност 12 месеца на стойност 105955.51 лева от които от ЕСФ: 87686,08 лева, по правилата на ЕФРР 8663,39 лева и национално съфинансиране 9606,04 лева.

Втори месец продължава услугата "От врата до врата" по проект "Независимост..., Увереност..., Мобилност...".
Нновативна социална услуга за хора с увреждания, която понастоящем не е предмет на услугите предоставяни в общността съгласно ППЗСП. Услугата се извършва с специализирания бус на Фондация "Съпричастие" - Силистра, който ежедневно обслужва хора от град Силистра с различни увреждания. Услугата се заплаща частично според времето и сложността и.
Разкрита е приемна за координация, в която работи диспечер. Работата му е всеки ден ще приема заявки по телефона или на място от хората с увреждания за необходимата им от транспортна услуга, посредничество или придружаване.Съставя график и за следващия ден. Социален работник извършва посреднически функции – попълване на документи, молби, формуляри и др. Пред институции и социални услуги дори и без присъствието на лицето по негово желание.
По желание хората с увреждания могат да бъдат придружавани от социалния работник по различните институции.
След направена заявка превозното средство е на посочения адрес и откарва човека с увреждане до мястото, което той е посочил предварително и след ангажимента му го връща в дома му.
На снимката е екипа на проекта.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Съпричастие" – клон Силистра и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Агенцията за социално подпомагане.

Facebook коментари