Вторник, 27 Февруари 2024 г.

Животновъди, вижте сроковете за заявяването на общински пасища без търг

До 10 март собствениците и ползвателите на животновъдни обекти подават заявления по образец за ползване на свободни общински пасища, мери и ливади за стопанската 2023-2024 г. Редът за предоставянето им е регламентиран в чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

Процедурата започва с Решение на Общински съвет със списък на пасищата, мерите и ливадите от общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване. Този списък се публикува на интернет страницата на общините в срок до 1 март.

След това процедурата продължава с подаване на заявление за наемане на пасища и мери от собствениците на пасищни животни до 10 март на текущата година. Прави се лично или по пощата до кмета на общината по местонахождението на животновъдния обект. Срокът за отдаване под наем е между 5 и 10 стопански години, считано от 1 октомври 2023 г.

При промяна на местоположението на животновъдния обект, броя на животните, както и собствените или наети имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, се подава ново заявление за следващата стопанска година. Новите обстоятелства се вземат предвид при разпределяне на имотите за ползване за следващата стопанска година.

Пасищата се разпределят между стопаните, които имат регистрирани обекти в съответното землище. Вземат се предвид броят и видът на регистрираните животни, както и притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица (ЖЕ) в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 ЖЕ в имоти от осма до десета категория.

На стопаните, които отглеждат говеда за производство на месо и животни от автохтонни породи, се разпределят до 20 дка за 1 ЖЕ в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 ЖЕ в имоти от осма до десета категория. Биопроизводителите също имат право за разпределяне до 0,15 ЖЕ/ха независимо от категорията на имотите.

Предимство имат кандидати, които до датата на разпределението са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок.

В разпределението могат да участват само животновъди, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд "Земеделие", държавен поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.

Останалите неразпределени имоти се дават по възходящ ред, като се започва от лицата с най-малко животински единици. Подадените заявления се разглеждат от комисия, определена от кмета на общината. За разпределените имоти комисията съставя протокол до 1 май, който се публикува на интернет страницата на общината.

При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землището комисията извършва допълнително разпределение в съседно землище, което може да се намира в съседна община или област. Протокол за окончателното разпределение на имотите се съставя до 1 юни.

Договорите за наем на имотите от общински поземлен фонд се сключват въз основа на протоколите на комисията и след заплащане на наемната цена. Тя се определя по пазарен механизъм, но е не по-ниска от средното годишно рентно плащане.

От началото на 2023 г. влиза в сила изменение на закона, съгласно което министърът на земеделието определя със заповед свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд, които се отдават под наем или аренда. Този списък се обявява в общинските служби по земеделие (ОСЗ) и областните дирекции "Земеделие" (ОДЗ) и се публикува на интернет страницата на съответната ОДЗ до 1 март.

При недостиг на общински пасища след разпределението в съответното и съседни землища, по заявление от правоимащото лице в срок до 10 юни, комисията предоставя служебно на министъра на земеделието протоколите и копие от заявлението за допълнително разпределение на имоти от държавния поземлен фонд.

Директорът на ОДЗ назначава комисия, в състава на която се включват представители на ОСЗ и ОДЗ. Тя разпределя допълнително необходимата за всеки кандидат площ в съответното и/или съседни землища и съставя протокол за окончателното разпределение на държавните имоти до 1 юли.

Facebook коментари