Понеделник, 15 Юли 2024 г.

ТП ,,Държавно горско стопанство" в Силистра търси да назначи счетоводител

ТП ДГС Силистра, гр. Силистра, на основание Заповед № 67/23.03.2017г. на СЦДП ДП гр. Габрово, обявява провеждане на подбор по документи и събеседване за едно свободно работно място за длъжността "Счетоводител":

1. Минимални и специфични изисквания, за заемане на длъжността:
1) Образование: висше-икономическо образование.
2) Образователна степен: бакалавър;
3) Професионална област: икономика;
4) Професионален опит – не по-малко от 2 години професионален стаж;
5) Лични качества – комбинативност, комуникативност, оперативност, способност за работа самостоятелно и в екип;
6) Основни нормативни актове, които трябва да познава — Закон за счетоводството; ЗДДС; Данъчно-осигурителен процесуален кодекс; Кодекс за социалното осигуряване; ЗДДФЛ; ЗКПО; Закон за задълженията и договорите; Закон за държавната собственост; Закон за обществените поръчки; Търговски закон; Счетоводни стандарти — национални и международни; Кодекс на труда.
7) Компютърна грамотност — MS Offlce; работа със счетоводен софтуер е предимство;
8) Предишен опит на подобна позиция е предимство;
9) Допълнителна квалификация свързана с дейността е предимство;
10) Специфични изисквания: да е дееспособно лице и да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност.

2. Кратко описание на длъжността: Извършва всички дейности, свързани с обработка на финансово-счетоводни документи; Изготвя счетоводни справки и отчети, свързани с дейността на ТП ДГС Силистра; Подготвя данни за статистически отчети и формуляри; Участва в комисии по инвентаризации и проверки; Изпълнява и други задачи, възложени му от ръководството на предприятието. Длъжностната характеристика е на разположение в деловодството.

3. Длъжност на пълно работно време с трудов договор, съгласно Кодекса на труда.

4. Необходими документи:
1) Заявление свободен текст;
2) CV (автобиография);
3) Копие от диплома;
4) Копия на документи за придобит трудов стаж и професионален опит;
5) Копия на други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

5. Начин за провеждане на подбора - Подбора за заемане на длъжността ще се проведе на два етапа:
- Етап 1 - разглеждане на представените документи;
- Етап 2 - провеждане на събеседване;

6. Подаване на документи: в деловодството на ТП ДГС Силистра – гр. Силистра, ул. Добрич №55 или по електронен път на e-mail: silistra@scdp.bg
Телефон за контакт: 086/824087-деловодство.

7. Срок за подаване на документи: до 16,00 часа на 22.02.2023 г.

8. Разглеждането на подадените документи, ще се извърши неприсъствено за подалите заявление и ще се проведе на 23.02.2023 г., в административната сграда на ТП ДГС Силистра от 09:00 часа.

9. Списъците на допуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с подбора се обявяват на информационното табло ТП ДГС Силистра на 23.02.2023г. до 14.00 ч.

10. Събеседване с допуснатите кандидати ще се проведе от 13.00 часа на 24.02.2023г. в административната сграда ТП ДГС Силистра – гр. Силистра, ул. Добрич 55.

11. Резултатите от проведеният подбор ще се обявят на мястото за обяви в административната сграда на ТП ДГС Силистра и ще се публикуват на интернет страницата на "Северно централно държавно предприятие" ДП – гр. Габрово на адрес: https://scdp.bg, в срок до 17.00 ч. на 27.02.2023г.

Facebook коментари