Неделя, 03 Юли 2022 г.

За 26 май (четвъртък) е насрочено редовното заседание на Общински съвет - Силистра

На 26 май (четвъртък) от 9,30 часа още се проведе редовно заседание на Общински съвет-Силистра. В дневния ред са залегнали 15т очки, като към тях ще бъдат добавени и неизвестен все още брой допълнителни. Първа точка е решение на Съвета върнато от областния управител. 8 докладни касаят разпореждане с общинска собственост. Приемане на нова Наредба за реда за придобиване на правото на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост.Предстои приемане на годишен план за действие за 2012 г. по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2010 – 2015 г.

В основния дневен ред са следните точки:

1. Връщане на Решени e № 1629 по Протокол № 48 от 28.04.2011 г. по докладна записка – "Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост на СНЦ в обществена полза /незавършен офис в с. Калипетрово/" и Връщане за ново обсъждане на решение на Общински съвет Силистра 1629 от 28.04.2011 г. от Областния управител на Област Силистра.

Връща: Областният управител и Кметът на общината

2. Придобиване на собственост на общински жилища, находящи се в кв. "Каро" на с. Калипетрово от обитателите им.

Внася: Кметът на общината

3. Определяне на нова цена при разпореждане с незастроен имот – частна общинска собственост в гр. Силистра.

Внася: Кметът на общината

4. Разпореждане със земеделски имот – частна общинска собственост в землището на гр. Силистра.

Внася: Кметът на общината

5. Разпореждане с имоти – частна общинска собственост в селата Богорово и Ветрен.

Внася: Кметът на общината

6. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост /част от фоайето на сградата на отдел "Образование"/.

Внася: Кметът на общината

7. Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост на СНЦ в обществена полза /СНЦ "Надежда за добро бъдеще"/.

Внася: Кметът на общината

8. Предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот – частна общинска собственост на Регионална дирекция за социално подпомагане - Силистра.

Внася: Кметът на общината

9. Предоставяне за безвъзмездно управление на имоти – общинска собственост на Драматичен театър Силистра и Куклен театър Силистра.

Внася: Кметът на общината

10. Приемане на нова Наредба за реда за придобиване на правото на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост.

Внася: Кметът на общината

11. Одобряване на влязъл в сила ПУП - Изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ XIIIза произв. и складова дейност в кв.1 по плана на ЦГЧ – гр. Силистра и проект за брегоукрепване западна промишлена зона – 800м. – гр. Силистра".

Внася: Кметът на общината

12. Променяна в текст на Раздел III "Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги" от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.

Внася: Кметът на общината

13. Актуализация на Решение № 1262 от 24.06.2010 г. на Общински съвет Силистра, взето на заседание с Протокол № 37/24.06.2010 г.

Внася: Кметът на общината

14. Годишен план за действие за 2012 г. по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2010 – 2015 г.

Внася: Кметът на общината

15. Изказвания и питания.

Facebook коментари