Четвъртък, 02 Февруари 2023 г.

Над 60 човека с увреждания в Силистра ползват към момента новата социална услуга "От врата до врата"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от чрез Европейски социален фонд и Република България с продължителност 12 месеца на стойност 105955.51 лева от които от ЕСФ: 87686,08 лева, по правилата на ЕФРР 8663,39 лева и национално съфинансиране 9606,04 лева.

Продължава проектът "Независимост..., Увереност..., Мобилност...". От близо два месеца в Силистра приблизително 7000 души с увреждания могат да се възползват от новата социална услуга, която дава възможност за бърз, лесен и безплатен транспорт. С 9 местен специализиран бус хората с увреждания могат стигнат до личния си лекар, до общината или до медицинско заведение. Отворена е приемна за координация, в която работи диспечер, който също е с увреждане.
Над 60 силистренеца са се регистрирали към момента са станали потребители на услугата.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Съпричастие" – клон Силистра и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Агенцията за социално подпомагане.

Facebook коментари