Сряда, 08 Февруари 2023 г.

Безработицата в Силистренско два пъти по-висока от средната за страната

Равнището на регистрираната безработица (изчислено като дял на регистрираните безработни лица в бюрата по труда в областта от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.) през м.декември в област Силистра е 8,8%. На годишна база увеличението е минимално с 0,2п.п. Равнището на регистрираната безработица в страната през декември 2022г. е 4,7%.

Регистрираните безработни от област Силистра (в бюрата по труда в Дулово, Силистра и Тутракан) в края на месец декември са 4015, което е с 398 повече от м.ноември и с 2,2% повече в сравнение с година по-рано.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 28,7% /447/, следвана от Главиница – 22,8% /762/, Ситово – 21,1% /318/, Алфатар – 16,1% /160/, Дулово – 8,5% /823/, Тутракан – 7,0% /364/ и най-ниско в Силистра – 4,9% /1141/.

През м.декември 2022 в трите ДБТ в областта са регистрирани нови 757 безработни. Те са с 215 повече спрямо предходния месец. Регистрирани са и 23 търсещи работа лица от групите на заетите, учащите и пенсионерите.

През м.декември броят на започналите работа регистрирани безработни е 274. Най-голям е делът на започналите работа в сектора на държавното управление – 21,8%. Следват преработващата промишленост – 16,5%, търговията – 15,6%, хотелиерството и ресторантьорството - 4,5% и др.

През м.декември 66,8% от започналите работа са устроени на работни места от реалната икономика. Други 91 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места-2 по програми за заетост и 89 по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР).
Заявените работни места на първичния пазар на труда в област Силистра през декември са 125. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в държавното управление (56,8%). Следват преработващата промишленост (10,4%), търговията (7,2%), образованието (3,2%) и др.

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: персонал, полагащ грижи за хората, продавачи, шофьори, оператори на стационарни машини и съоръжения, квалифицирани рботници и др.

Facebook коментари