Неделя, 14 Април 2024 г.

Сливат селска с градска детска градина в Силистра заради липса на деца и пари за заплати

Преобразуване на Детска градина "Здравец", с. Калипетрово чрез вливане в Детска градина "Роза", гр. Силистра, считано от 01.04.2023 г. ще решават общинските съветници на 26.01.2023 г.

ДГ "Здравец", с. Калипетрово е една от 10-те детски градини в община Силистра, като до 2020 г. обединяваше две групи в с. Калипетрово и с. Бабук.

В резултат на демографски и миграционни процеси броят на децата, посещаващи групата в с. Бабук продължи да намалява. През 2020 г. със заповед на директора на детската градина групата бе разформирована и децата пренасочени към ДГ "Здравец", с. Калипетрово.

По данни от НЕИСПУО (Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование) към 01.01.2023 г. от 27 записани деца, 2 са на почасова организация, 1 в Център за специална образователна подкрепа, което определя за финансиране 24 деца. По години на раждане са разпределени, както следва: 2016 г. – 7 - годишни – 11 2017 г. – 6 - годишни – 10 2018 г. – 5 - годишни - 1 2019 г. – 4 - годишни – 4 2020 г. – 3 - годишни - 1 11 деца ще постъпят в първи клас, възможно е и от 6-годишните, което означава, че за учебната 2023/2024 година в детската градина ще се сформира група с около 16 деца.

В резултат на трайно намаляващия брой на децата в детската градина, поетапното увеличение на работните заплати в образователната система, както и на размера на допълнителните трудови възнаграждения, включени в Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование, финансовото състояние на детската градина се влошава прогресивно. След анализиране на обстоятелствата възниква необходимостта от оптимизиране структурата на общинската система за предучилищно образование относно ДГ "Здравец", с. Калипетрово.

От финансова гледна точка самостоятелното съществуване на детската градина е нецелесъобразно. От друга страна тя разполага с добра база, пригодена за обучение на деца, поради което следва да бъде запазена и използвана по предназначение. Като най-оптимален вариант общинска администрация предлага ДГ "Здравец", с. Калипетрово да се преобразува чрез вливане в ДГ "Роза", гр. Силистра със следните мотиви:

1. Намаляващ брой деца записани в ДГ "Здравец", с. Калипетрово. За период от 5 години тяхното намаление е от 41 през учебната 2017/2018 година до 27 през учебната 2022/2023 година.

2. Ниска средна месечна посещаемост: Учебна година Средна месечна посещаемост 2018/2019 9 2019/2020 9 2020/2021 9 2021/2022 9 2022/2023 /към м.Декември 2022 г./ 12

3. Ниска финансова обезпеченост на дейностите в институцията. В ДГ "Здравец", с. Калипетрово е осигурена заетост на 2 педагогически и 6 непедагогически специалисти. След осъществяване на процедурата техните трудови договорености ще бъдат уредени при условията на чл.123, ал.1, т.2, ал.2, ал.4, т.1 и чл.328, ал.1, т.2 от Кодекса на труда. Съхранението на задължителната документация ще се осъществява в сградите на ДГ "Роза", с адреси: гр. Силистра, ул. "Петър Вичев" №25 и с. Калипетрово, ул. "Ново Петрово" №65 съобразно нормативната уредба. Движимото и недвижимото имущество ще се предоставят на ДГ "Роза", гр. Силистра при условията на чл. 305 от Закона за предучилищното и училищното образование.

С преобразуването на ДГ "Здравец", с. Калипетрово чрез вливане в ДГ "Роза", гр. Силистра и запазване на групата в настоящата сграда в с. Калипетрово ще се постигне:

1. Повишаване ефективността на публичните разходи, финансова стабилност и устойчивост в общинската система за предучилищно образование;

2. Осъществяване на по-добър финансов контрол, по-добро управление в условията на делегиран бюджет с по-голям брой деца.

3. Повишаване качеството при осигуряване на услугата в населеното място;

4. Възможност при наличния капацитет и добър мениджмънт да се привлекат по-голям брой деца от с. Калипетрово и с. Бабук в групата.

Facebook коментари