Неделя, 25 Февруари 2024 г.

В Сребърна преброиха 12 зимуващи пеликани

Международно преброяване на зимуващите къдролгави пеликани на Балканския полуостров се проведе в края на ноември и средата на декември. Целта на преброяването е да се съберат данни за числеността и разпространението на застрашения къдроглав пеликан в изследвания район. Проучването се проведе на два етапа – в края на ноември се извърши преброяване на вида в Западните Балкани – Западна Гърция, Албания и Черна гора, а в периода от 9 до 12 декември бяха посетени влажни зони в България и Румъния. Събитието се организира в рамките на проект "Животът на пеликана".

Екипи на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) също се включиха в международната инициатива. Те посетиха влажните зони с най-голямо значение за зимуващите къдроглави пеликани в страната – Бургаските езера, езеро Сребърна, язовирите Овчарица, Розов кладенец, Студен кладенец, островите по река Дунав Варненското езеро и др.

Общо в България бяха преброени 754 къдроглави и шест розови пеликана. За сравнение при преброяването през 2021 г. бяха установени 1469 къдроглави и 48 розови пеликана. Традиционно най-много къдроглави пеликани бяха наблюдавани в района на Атанасовско езеро край гр. Бургас – 535 инд., на пясъчни коси и острови по река Дунав в участъка от с. Долни Цибър до гр. Силистра – 172 инд. и в езеро Сребърна – 12 инд. Нашите екипи установиха и шест розови пеликана – пет в язовир Мандра и един – в язовир Розов кладенец.

ъбраните данни ще допринесат за по-доброто познаване на вида и изпълнението на природозащитни дейности за къдроглавия пеликан в Югоизточна Европа. Трансграничното сътрудничество е от ключово значение за опазването на този вид.

Дейностите по опазване на къдроглавия пеликан се осъществяват в рамките на проект "Животът на пеликана" (LIFE18 NAT/NL/000716), финансиран по програма LIFE на ЕС и с помощта на Whitlеy Fund for Nature.

Facebook коментари