Петък, 01 Март 2024 г.

Община Силистра ще се грижи за 341 души по проект "Грижа в дома"

Община Силистра подписа договор за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002- 2.001-0036-C01 "Грижа в дома - Община Силистра", Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 "Грижа в дома", Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 Основната цел на Проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа и да осигури подходяща социална закрила и достъп до основни услуги за уязвимите групи лица.

Специфични цели:

1. Подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им.

2. Да се надгради модела за предоставяне на здравно-социални услуги в домашна среда за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

3. Разширяване на възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравносоциални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации.

Доставчик на здравно-социалната услуга от общ икономически интерес "Грижа в дома" ще бъде отдел "Обществено здраве, социална политика и спорт" при Община Силистра.

Дейностите по предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги ще се предоставят при спазване принципите на зачитане на личното пространство и достойнство, самостоятелност и независимост на потребителя; гарантиране на поверителност на личните данни и информация и ще включват: почасови услуги за лична помощ на нуждаещи се лица; почасови услуги в подкрепа на социалното включване; почасови здравни услуги.

Конкретните услуги за всеки потребител ще бъдат определяни на базата на идентифицираните нужди на лицата от целевата група, в резултат на извършена оценка на индивидуалните потребности.

На служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда ще се осигури супервизия и обучения, както и транспорт от/до домовете на потребителите.

Предоставянето на мобилни интегрирани здравно-социални услуги ще стартира от 03.01.2022 г. и е с продължителност 12 месеца. Здравно-социалните услуги ще се предоставят без да се заплаща такса от потребителите, след извършване на подбор. Целевите групи, които ще бъдат обхванати от социалната услуга включват: възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания.

В рамките на Проекта ще бъдат обхванати 341 лица от целевите групи. За гарантиране на прозрачност при изпълнение на проектните дейности ще бъдат осъществени дейности за информиране и публичност.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е до 1 822 119,86 лв.

Facebook коментари