Четвъртък, 02 Февруари 2023 г.

Декември дава много възможности за подпомагане на фермерите чрез МИГ

Към момента отворените процедури за подкрепа на фермерите по линия на Местните инициативни групи (МИГ) са 50. С пълния списък на приемите може да се запознаете ТУК.

Важен срок за бенефициенти по мярка 10 и мярка 11

Повечето процедури – 48, са по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР). Има още две по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК).

Имайте предвид също, че на 31 декември изтича третият срок за подаване на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 "Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи".

Ако сте млад фермер до 40 години, не забравяйте, че до 6 януари продължава приемът на проектни предложения по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани". Бюджетът е в размер на близо 30 млн. лв., като около 49 хил. лв. е помощта, определена за подпомагане на всеки одобрен кандидат.

До края на годината се очаква прием и по подмярка 6.4 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности". По нея ще се финансират проекти на земеделски стопани, микропредприятия и занаятчии за инвестиции в неземеделски дейности. Финансирането ще е в размер от 10 000 евро до 400 000 евро.

В периода между декември и февруари се очаква и отваряне на прием по подмярка 16.4 "Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки". Това предвижда актуализираната индикативна годишна работна програма на ПРСР, предложена за гласуване на 19-ото заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР на 11 ноември.

Facebook коментари