Понеделник, 17 Юни 2024 г.

Мая Димитрова: Новата помощ за отопление няма да получат тези взели целева помощ или еднократна финансова подкрепа

С постановление на Министерския съвет от 30.11.2022 г. бяха одобрени допълнителни средства за изплащане на нова еднократна финансова помощ за отопление. Тя е трета поред за настоящия отоплителен сезон 2022/2023 г. Това съобщи за Общинско радио-Силистра Мая Димитрова, директор на Регионална дирекция "Социално подпомагане" – Силистра.

Финансовата помощ е в размер на 300 лева и се предоставя на родители или осиновители, отглеждащи деца с трайни увреждания и получаващи месечни помощи; Семейства, които получават месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител; Семейства на близки и роднини, както и приемни семейства, получаващи месечна социална помощ за настаненото в семейството им дете; Ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, подпомагани от Агенцията за социално подпомагане по Закона за ветераните от войните и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите; Хора с увреждания с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, получаващи пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест или пък социална пенсия за инвалидност, на които е отпусната месечна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания; Лица и семейства, пострадали от пожари, наводнения и други природни бедствия през 2022 г., на които е отпусната еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

За да се получи тази помощ, не е нужно да се подават заявления в дирекциите "Социално подпомагане" по настоящ адрес. Средствата ще се изплащат служебно въз основа на списък, утвърден от директора на съответната дирекция "Социално подпомагане", допълни Димитрова.

Новата помощ за отопление няма да се предоставя на лица и семейства, които за този отоплителен сезон вече са получили целева помощ за отопление от 623,55 лв. или еднократна финансова подкрепа за отопление за компенсиране на увеличените цени на енергоизточниците от 400 лв., както и на лица и семейства, получили през 2022 г. еднократна помощ за задоволяване на инцидентно възникнала потребност.
Допълнителната финансова помощ ще се изплаща еднократно само в периода от 12.12.2022 г. до 23.12.2022 г. съобразно начина, по който лицата получават и останалите социални плащания.

Facebook коментари