Понеделник, 06 Февруари 2023 г.

Местният парламент в Силистра се събира извънредно на 9 декември

От Общински съвет - Силистра съобщиха, че на на 09.12.2022 г. (петък) от 10:00 часа ще се проведе извънредно заседание на Съвета с една точка в дневния ред:

Отпускане на временен безлихвен заем от Министерство на финансите за осигуряване на финансиране на проекти по Програма за трансгранично сътрудничество "Румъния – България" 2014-2022 г.


УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с реализиране на проектите:
1. HERCULT" – Developing common tourism products and rehabilitation of cultural heritage - Развитие на общия туризъм и възстановяване на културното наследство, проектен код: ROBG - 491 по програма Interreg VA Румъния-България 2014-2020

Срок за реализация:
08.08.2018 г. – 31.08.2023 г.

Сума: Общата стойност на проекта: 1 499 992.52 евро
• Бюджет за Община Силистра /лидер партньор/ е 851 590,27 евро
• Съфинансиране: 17 040,32 евро или 33 327,97 лв.
Очаквани резултати: Възстановяване на мансардния покрив на сградата на Художествената галерия, пълна реставрация и реновиране на часовника и всички декоративни капандури.

2. "Imploving safety of navigability on Danube river in the Calarasi – Silistra cross – border region – подобряване безопасността на плавателността по река Дунав в трансграничния регион Кълъраш - Силистра, проектен код: ROBG - 478 по програма Interreg VA Румъния-България 2014-2020

Срок за реализация:
29.03.2019 г. – 31.12.2023 г.

Сума: Общата стойност на проекта: 5 946 041,73 евро
• Бюджет за Община Силистра /Партньор 2 /е 1 959 999.33 евро
• Съфинансиране: 39 999.99 евро или 78 233.18 лева
Очаквани резултати:
• Подобрен плавателен воден път, чрез благоустрояване, изграждане на рампа за спускане на колесари;
• Подобрена инфраструктура, чрез изграждане на обслужваща сграда – речна станция;
• Подобрена транспортна безопасност по водните транспортни маршрути.

3. Silistra- Eco-friendly-Viable-Electrical-Navodari Transport – Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари - Силистра, проектен код ROBG – 432

Срок за реализация:
24.04.2018 г. – 23.04.2023 г.

Сума:
Обща стойност на проекта: 7 896 727,80 евро или 15 444 657,13 лв.
 Бюджет за Община Силистра /Партньор 2/: 3 062 136,46евро или 5 989 018,35 лв.
 Съфинансиране: 61 272,35евро или 119 840,26 лв.

Очаквани резултати:
• Изграждане на система за споделени велосипеди – алтернатива на публичния транспорт, включваща: изграждане на веломрежата от 7394 м, 7 бр. велостоянки закупуване на 30 електрически велосипеди и 30 стандартни велосипеди, изграждане на соларен паркинг за електро автомобили;
• Ремонт и реконструкция на отсечка от вътрешната улична мрежа – част от ул. ,,Н.Й. Вапцаров": от кръстовището на ул. ,,Симеон Велики" до кръстовището на бул. ,,Велико Търново";
• Разработване на съвместен туристически наръчник за трансграничната зона Наводари – Силистра;

Община Силистра се намира в невъзможност да осигури свободен финансов ресурс за мостово финансиране до приключването на горепосочените проекти. За 2022 г. Общината отчита сравнително висок процент на изпълнение на собствени приходи, но същият е насочен към осигуряване дофинансирането на разходи в сферата на образованието, културата, административното обслужване. На свой ред Общината се опитва да предоставя качествени услуги и в социалните дейности, както и в останалите дейности, които са държавна и местна отговорност. Паралелно с това се старае да привлича значителен финансов pecypc чрез национално, европейско и/или друго финансиране за подобряване на инфраструктурата на територията на населените места в Община Силистра, което пък от своя страна изисква достатъчно финансови средства, както за собствен принос (съфинансиране), така и за подготовка на прединвестиционни и технически проекти.
Друг особен момент за недостига на средства е продължилата повече от две години КОВИД-пандемия, кризата, породена от ръста на цените на енергоносителите, материалите, храните и др., както и въоръжените действия на територията на Украйна, застрашаващи мира и сигурността в Европа и водещи след себе си хуманитарна и икономическа криза, с непредвидими последствия.
Нормативно регламентирано е, че размерът на финалното плащане по проектите се определя на база на сертифицираните разходи на партньорите за националното съфинансиране след приспадане на отпуснатото авансово плащане. На основание график на планираните разплащания на дейностите по проекта и невъзможността на община Силистра да финансира мостово разходи до тяхното верифициране е нужен значителен финансов ресурс с оглед на недопускане нарушаването на нормалния режим на работа на общината.
В обобщение на казаното и във връзка чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс по отношение защитата на този особено важен обществен интерес и за недопускането на значителни и трудно поправими вреди за общината, които биха възникнали при неприключването на всички дейности по горецитираните проекти предлагам Общински съвет – Силистра да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл.21 ал.2 в изпълнение на правомощията по чл.21, ал.1 т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 142, ал.1, чл.103 от Закона за публичните финанси, възлага на Кмета на Общината да отправи искане до Министерството на финансите за ползване на целеви, временен, безлихвен заем за мостово финансиране на проекти HERCULT" – Developing common tourism products and rehabilitation of cultural heritage - Развитие на общия туризъм и възстановяване на културното наследство, проектен код: ROBG – 491, "Imploving safety of navigability on Danube river in the Calarasi – Silistra cross – border region – подобряване безопасността на плавателността по река Дунав в трансграничния регион Кълъраш - Силистра, проектен код: ROBG – 478, Silistra- Eco-friendly-Viable-Electrical-Navodari Transport – Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари - Силистра, проектен код ROBG – 432 по програма Interreg VA Румъния-България 2014-2020, с параметри на заема по смисъла на чл.17 ал.1 от Закона за общинския дълг, както следва:

1.1. Максимален размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност – 5 000 000,00 лв. (пет милиона) лева;

1.2. Валута на дълга – лева;

1.3. Вид на дълга - целеви, временен, безлихвен заем по смисъла на чл.3, т.5 от ЗОД
1.4. Начина на обезпечаване – съгл. чл. 105, ал. 2 от ЗПФ;
1.5. Условия за погасяване:
1.5.1. Срок на погасяване: безлихвеният заем подлежи на възстановяване по ред, начин и в срокове определени по закон;
1.5.2. Източници за погасяване:
А - чрез плащания от Управляващия орган, съгласно Договори,
Б – от собствени бюджетни средства;

1.6. Максималния лихвен процент, такси, комисиони и други – без лихви, такси и комисионни и др. - безлихвен кредит.

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Силистра да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.
3. Допуска предварително изпълнение на настоящето решение по реда на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс.

Facebook коментари