Сряда, 30 Ноември 2022 г.

В Силистра 10 души с увреждания участват в обучителен семинар "Как да си намеря работа"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от чрез Европейски социален фонд и Република България с продължителност 12 месеца на стойност 105955.51 лева от които от ЕСФ: 87686,08 лева, по правилата на ЕФРР 8663,39 лева и национално съфинансиране 9606,04 лева.

В търсенето на по-добра професионална реализация все по-голям става броят на хората в световен мащаб, които се свързват с професионални области, различни от конкретната област, в която са придобили квалификацията и дипломите си. В тези случаи успехите и предприемаческите нагласи в личното и професионално развитие са в тясна зависимост от т.н. преносими, "скрити" ключови компетенции. Това са уменията извън конкретна професионална среда, които са отличителен белег на качеството на социална и личностна ориентация на работната сила. Всяка социална ситуация се ползва от тях и ги обогатява, защото те са източник на вътрешна енергия при частична или пълна адаптация на професионална реализация.
Настоящото обучение предлага набор от синергетични обучителни методи, целящи изграждането на посочените ключови компетенции като умения за междуличностно общуване, комуникативни умения, социални компетенции, умения на работа в екип, умения за убеждаване и умения за оценка.
Това е допълнителна дейност към иновативна социална услуга "От врата до врата" по проекта : «Независимост…, увереност..., мобилност...!» на фондация «Съпричастие» - клон Силистра.
Обучител на семинара е гл.ас. докт. Галина Лечева.
През месеците юни и юли кърса ще преминат още 20 лица с увреждания в работоспособна възраст.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Съпричастие" – клон Силистра и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Агенцията за социално подпомагане.

Facebook коментари