Сряда, 19 Юни 2024 г.

Общинският съвет в Силистра гласува закриване на основно училище в село Брадвари

Общинските съветници в Силистра гласуваха закриване на основно училище "Св.Св.Кирил и Методий", село Брадвари. Те предлагат на министъра на образованието училището да спре работата си от 01.07.2023 г.

През настоящата 2022/2023 учебна година по данни в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование /НЕИСПУО/ в училището се обучават 28 ученици, разпределени по паралелки I клас II клас III клас IV клас V клас VI клас VII клас. Сформирани са една самостоятелна маломерна и три слети маломерни паралелки.

Предложението на общинските съветници е за правоприемник на движимото и недвижимото имущество да стане ОбУ "Св.Климент Охридски", с.Иширково.

Решението бе прието с 28 гласа "За" и 5 "Въздържал" се.

Преди гласуването се изказаха двама общински съветника - Светлана Великова от БСП, която призова да не се спекулира политически по темата, като подкрепи докладната с думите "Нека да бъдем мъдри".

Другият съветник, който изрази становище по докладната, бе Хасан Алегбер от ДПС. Той заяви, че приема решението много лично, защото е учил в това училище 8 години и сега продължава да живее в село Брадвари. Разбира мотивите, защо училището трябва да бъде затворено, но не може да гласува с "Да" това да се случи.

"На всеки му беше трудно да гласува днес по тази точка" обобщи председателката на Съвета д-р Димитрова, след като обяви резултатите от гласуването.

Facebook коментари