Четвъртък, 07 Декември 2023 г.

Български изследовател, вписан през 2022 в "Златната книга" на Патентното ведомство, е печелил конкурс на Лесопромишления комбинат – Силистра

Български учени изследователи бяха вписани в "Златната книга" на Патентното ведомство на тържествена церемония, състояла се днес в президентството.

Тази година се навършват 41 години от учредяването на "Златната книга" през 1981 г. Книгата се отваря веднъж в годината, за да бъде попълнена с имената на най-изявените български откриватели и изобретатели. Вписването е израз на признание към високите им научни и творчески постижения.


На церемонията за общ принос в областта на индустриалната собственост беше награден проф. Томс Хрант Дерсаркисян, който има 50-годишен принос в областта на индустриалната собственост, автор и съавтор на 14 авторски свидетелства, 3 патента за изобретения и 10 полезни модела в областта на автоматизацията и машиностроенето в минната промишленост.

Томс Хрант Дерсаркисян е с 50-годишен принос в областта на индустриалната собственост.

Автор и съавтор е на 14 авторски свидетелства, на три патента за изобретения и десет полезни модела в областта на автоматизацията и машиностроенето в минната промишленост.

В резултат на над 50-годишна работа в иновационната и внедрителската дейност, и на свързано с нея производство на технологични машини и продукти на основата на минерални и техногенни суровини и на техния добив, е разработил и внедрил машини и съоръжения, работещи в Германия, Северна Македония, Харков, Украйна, и в България.

Патентованите и разработени иновативни технологии и машини са с доказан икономически ефект. Внедрените изобретения се използват в различни заводи и предприятия в България. По негова технология се добива за първи път индустриално злато при съпътстващ добив на пясък. Разработва и реализира проекти, свързани с преработвателни технологии на минерални и други суровини за производство на продукти с приложни технологии и опазване на околната среда.

Разработените иновативни технологии, машини и съоръжения са представени пред Минния факултет във Франция, Московския университет и Минния факултет в София. Публикацията му за десорбация с помощта на модифицирани електрически разряди в течна среда - ефект на юткина, се указва една от най-добрите в света.

За постигнатите резултати Томс Дерсаркисян и неговият колектив са наградени с награда от Лесопромишления комбинат – Силистра, от конкурса за създаване, производство и реализация на висококачествени и конкурентоспособни изделия и ефективни технологии, както и от Комитета за наука и технически прогрес.

Началото на "ЛЕСОПРОМИШЛЕН КОМБИНАТ" Силистра е поставено с Постановление на Министерския съвет от 1970 год, където е предвидено изграждане на голямо предприятие за комплексна и дълбочинна химическа и механична преработка на дървесината, включващо Завод за дървесно-влакнести плочи, и още 7 завода и други спомагателни обекти.

Първа копка на комбината е направена на 03.03.1972 год, когато започва изграждането на Завода за дървесно-влакнести плочи.

На 07.09.1976 год. е произведена първата плоча. През 1980 год. е изградена и пусната в експлоатация заводската ж.п. гара.

На 05.08.1991 год. Министeрството на промишлеността преобразува "ЛЕСОПРОМИШЛЕН КОМБИНАТ" във фирма "ЛЕСИЛ" ООД, която е регистрирана съгласно Търговския закон с решение на Силистренски окръжен съд № 1600 на 10.09.1991 год.

През 1991 год. изтича гратисния период на инвестиционния кредит и върху трите действуващи производствени звена – "ЛЕСИЛ" ООД (завод за дървесно-влакнести плочи), Хартиена фабрика и Ремонтно-механичен завод – пада цялата тежест на инвестиционните кредити. Това довежда до сериозни финансови затруднения и до необходимостта от разделяне на заводите.

През 1993 год. Министъра на промишлеността преструктурира фирма "ЛЕСИЛ" ООД и обособява четири нови дружества, едно от които е "ФАЗЕРЛЕС" ЕАД.

На 12.08.1993 год. е регистрирано еднолично акционерно дружество с държавно имущество "ФАЗЕРЛЕС" ЕАД с капитал 171 453 хил.лв.

На 08.08.1996 год. "ФАЗЕРИНВЕСТ" – акционерно дружество създадено от 380 работници и служители на "ФАЗЕРЛЕС" ЕАД закупува чрез преговори с Агенцията за приватизация мажоритарния пакет акции на и дружеството се преименува на "ФАЗЕРЛЕС" АД.

През 1997, 2000 и 2001 год. в търгове на масовата приватизация са продадени на частни лица 25,55% от акциите на дружеството и на правоимащите лица, съгласно ЗППДОбП – 14,95 % и "ФАЗЕРЛЕС" АД става със 100% частна собственост.

Facebook коментари