Вторник, 07 Февруари 2023 г.

Драстично увеличения от 30 до 100% на адвокатските хонорари

Висшият адвокатски съвет (ВАдС) прие окончателно новите по-високи минимални адвокатски възнаграждения, информира news.lex.bg. Измененията са гласувани на продължило до късно в четвъртък заседание и засега от съвета не съобщават какви са новите размери на различните хонорари.

Известно е, че увеличението беше мотивирано с високата инфлация и ръста на цените, но се предлагаше да бъде съпроводено от възможност адвокатите да падат под тях, когато оказват правна помощ на материално затруднени хора.

Друго принципно положение, залегнало в проекта за изменение на Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения, беше, когато процесуалното представителство, защитата и съдействието са свързани с особена фактическа и правна сложност, минималното възнаграждение да е в двукратен размер.

Освен това се предлагаше изрично да се уреди заплащането на необходимите пътни разходи и престой.

На практика в проекта беше заложен ръст на почти всички възнаграждения. Трябва да бъде отбелязано, че се предвиждаше изравняване на хонорарите за процесуално представителство и защита по граждански и административни дела с определен материален интерес. Беше предложено и значително увеличение на минималното заплащане за една от най-често извършваните от адвокатите работа – изготвяне на договори, споразумения и съставяне на нотариални актове и на актове по обстоятелствена проверка.

В продължение на един месец адвокатите от цялата страна изпращаха предложенията и коментарите си по проекта за изменения в наредбата. В много от тях се изразява принципна подкрепа за предложеното увеличение, като се дават и идеи за редакции и допълване на различни норми. Дали някои от тях са били възприети от ВАдС, предстои да разберем.

Предстои промените в Наредба №1 да бъдат обнародвани в Държавен вестник и да влязат в сила.

Facebook коментари