Понеделник, 30 Януари 2023 г.

Област Силистра - аграрна и най-изостанала в СЦР

На онлайн заседание Регионалният съвет за развитие на Северен централен регион одобри интегрираната териториална стратегия за неговото развитие. Така вече са одобрени стратегиите за развитие и на 6 региона за планиране в страната.

Близо 1 млрд. лв. ще бъдат необходими за постигане на приоритетите. Средствата ще могат да бъдат осигурени чрез привличане на различни финансови инструменти и средства по програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г.

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева напомни, че стратегията е само рамка, която е достатъчно гъвкава и дава свобода на всички. "За пръв път на регионално ниво могат да бъдат избирани и подреждани приоритетите и да се направляват инвестициите така, че да се финансират най-важните ключови проекти за региона", подчерта тя.

"Визията за Северен централен регион е на бързо и устойчиво развиващ се европейски регион, интегрална част от Дунавското пространство, където младите хора виждат своето бъдеще и личностна реализация", каза кметът на община Габрово Таня Христова, която беше председател на заседанието.

Финалната стъпка за одобрение на всички проекти на интегрирани териториални стратегии е внасянето им за разглеждане и одобрение от страна на Министерски съвет.

Районът съчетава най-аграрната област в страната – Силистра, една от най-силните индустриални области – Габрово, и една от областите с най-застъпени културен живот и услуги – Велико Търново. В област Силистра делът на земеделието в брутната добавена стойност е петкратно по-висок от средния за страната (около 20%, при 4 на сто за страната) и е единствената област с по-висок дял на аграрния сектор спрямо индустрията, която е едва 18% (при 25% за страната). В област Габрово индустрията създава 45% от брутната добавена стойност (при 25% за страната).

Инвестициите в Северния централен район са сравнително ниски с ясен превес на областите Велико Търново, Габрово и Русе над Силистра и Разград.

Огромни предизвикателства пред пазара на труда в Северния централен район остават застаряването на населението и нискообразованата работна сила. Докато проблемът със застаряването е свързан най-вече с местните пазари на труда в областите Габрово, Велико Търново и Русе, вторият проблем се отнася за областите Силистра и Разград.

Инфраструктурното развитие на Северния централен район е разнопосочно. Гъстотата на пътната мрежа е по-висока от средната за страната, но делът на автомагистралите и първокласните пътища от общата пътна мрежа е сравнително малък, а качеството на пътната настилка – относително ниско. Гъстотата на железопътната мрежа е висока в областите Велико Търново и Русе и ниска в област Силистра.

Facebook коментари