Понеделник, 30 Януари 2023 г.

Кирил Боянов: Докато олигарси изкупуваха земята на бедните селяни изчезнаха над 3200 кооперации

Новата философия на проекта на Закона за браншовите организации е гаранция за представителност и стратегическа управляемост на бранша земеделие.

Наскоро в сайта на Министерството на земеделието и горите беше публикуван проект на Закона за браншовите организации. Очакваше се неговата публикация да предизвика обществено обсъждане и дискусия сред бранша земеделие.

Регистрираните досегашни над 400 асоциации и съюзи и от които само в пчеларството са 80 по различни нормативни актове, вече 30 г. се води битка кой е по-първи и кой има по-голяма представителност пред МЗм или ЕК.

С този нов проект изграден на база научно обоснован критерии-класификатор на икономическите дейности съгласно Закона за статистиката най-после се въвежда единомислие и порядък. Ненужността от досегашното многообразие на браншови структури не подпомага отрасъла,а доведе до "надцакване между участниците".

Някои олигарси прикривайки се под маската на защита на собствениците или ползватели на земя успяха да изкупят земята на бедните селяни с грижа за защита на техните интереси.Това многообразие на досегашните структури рикошира и в качеството на представения ни Стратегически план на България в ЕК. В провежданите заседания на тематичните работни групи /ТРГ/ всяка асоциация или съюз се опитваше да лобира в интерес на своята структура. Информацията от проведените обсъждания показва,че структурата на Националната асоциация на зърнопроизводителите /НАЗ/ и на картофопроизводителите изградени на критерии икономическа дейност предлагаха обосновани и разумни допълнения в Стратегическия план.

Питам се къде бяха БАСЗЗ, АЗПБ, НСЗКБ и много други без да ги изброявам до 400 с предложения и препоръки по проекта на Стратегическия план? Кой ме попита мен собственика или ползвателя на земя да му гласувам доверие да ме представлява?

Същите структури след публикуването на новия проект на Закон за браншовите организации правят опит да търсят корелация между новия проект на Закона за браншовите организации/ЗБО/и Закона за подпомагане на земеделските производители/ЗПЗП/.

Двата закона имат различна философия и цели за постигане.

Цитирането на чл.9,ал.1,чл.25,ал.4 и чл.9,ал.2 от ЗПЗП регламентира подпомагането,а не представителността и да се търси корелация означава, че не се отчита различната философия на целеползване и предназначение.

Новия ЗБО е началото на пътя за изграждане на земеделска камара,какъвто е целия цивилизован земеделски бранш съществува за защита интересите на държавата и фермерите. По-нататъшното усъвършенстване на поземлените отношения изискват нов ЗБО, нов Закон за земята, нов модерен закон за кооперациите.

Връщайки се на заседанията на ТРГ и прочитайки предложенията и препоръките на НАЗ си задавам въпроса,къде е Националния съюз на земеделските кооперации/НСЗКБ/ и неговия бивш Председател Зам.министър на земеделието?

Пасивността на НСЗКБ или липсата на капацитет за усъвършенстване на кооперативизма в условията на ОСП е причина за неучастие в обсъждането на Стратегическия план.

Вече 30г. в условието на променящите се поземлени отношения в условията на пазарна икономика продължава един морално остарял закон за кооперациите с над 150 поправки. Изчезнаха от публичното пространство над 3200 земеделски кооперации. В много области на страната няма областна структура на земеделските кооперации, а въпюещ пример в Южна България всички земеделски кооперации са членове на НАЗ.

Последните 5 г. от моето членство в НСЗКБ няма нито едно годишно събрание проведено с годишен доклад на УС и на КС,няма насоки за развитие,липса на подпомагане на ЗК при изготвяне на проекти към ДФЗ и т.н.

Новата обща селскостопанска политика след 2023г. изисква нови критерии за използването на финансовия ресурс,но трябва да се адаптираме чрез новия ЗБО и чрез промени в статута на ЗК по Търговския закон към европейските изисквания.

Автор: Кирил Боянов, агроикономист

Facebook коментари