Сряда, 30 Ноември 2022 г.

Община Силистра: Скоро можете да кандидатствате за енергийно обновяване на жилищата си

За обсъждане е публикуван проект на Насоки за кандидатстване по процедурата за енергийно обновяване на жилищния фонд Mногофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост, ще могат да кандидатстват по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I". Това означава, че в тях трябва да има поне четири обекта и да принадлежат на поне двама собственици. Мерките ще се изпълняват във всички 265 общини в страната.
ю
Това предвижда публикуваният за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедурата, която ще се финансира със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост.

Първите стъпки, които кандидатите трябва да изпълнят са:

- създаване на сдружение на собствениците съгласно Закона за управление на етажната собственост
- да се изготвят обследвания за енергийна ефективност и за установяване на техническите характеристики на сградата, архитектурно заснемане и технически паспорт.

Публикуваният от Министерството на регионалното развитие и благоустройството проект на документи предвижда още предложения за изпълнение на инвестиция по процедурата да могат да бъдат подавани само в партньорство с общинската администрация на общината, където се намира сградата. Сред изискванията е също сградите да са проектирани преди 26 април 1999 г.

Чрез изпълнението на мерките ще трябва да бъде постигнато поне 30% спестяване на първична енергия и клас на енергопотребление "В" или по-висок. За целта се предвижда възможността за финансиране на подмяна на дограма, топлинно изолиране на външни стени, покриви, подове, изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата, ако са посочени в енергийното обследване, ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност.
Предвижда се допустими да са реконструкцията на вертикалната система за отопление в хоризонтална при осигуряване на индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки собственик на самостоятелен обект в сградата, ремонт или подмяна на електрическата инсталация и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части на сградата, инсталиране на системи за централизирано управление на топлоподаването при локални източници и на осветлението в общите части на жилищната сграда.

Няма да се финансира подмяната на отоплителни тела в самостоятелните обекти, на асансьори, обзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти, изпълнение на дейности по вертикална планировка около сградата или ремонт и подмяна на ВиК инсталации.

Важно условие е, че сдружения на собственици подали заявления за интерес и финансова помощ по Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, няма да ползват предимство при кандидатстване по настоящата процедура и следва да подадат всички изискуеми документи.

Настоящата процедура за предоставяне на БФП е първи етап от изпълнението на подмярка "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд" към компонент "НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА" на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Настоящият първи етап предвижда интензитетът на безвъзмездната финансова помощ да е 100% от допустимите разходи и набирането на проектни предложения да приключи на 31.03.2023 г.

Предвидените за него средства са в размер на 1 129 881 600 лева с включен ДДС. Общият размер на средствата по проекта възлиза на 1,4 млрд. лв.
Вторият етап за кандидатстване ще започне след приключеване на първия и ще продължи до 31.12.2023 г., като одобрените жилищни сгради ще получат 80% безвъзмездна финансова помощ от плана, а останалите 20% ще са за сметка на собствениците.

Предвижда се минималният размер на заявените средства по всеки индивидуален проект за сграда или блок-секция да е 100 000 лева, а максималният да не може да надхвърля 6 500 000 лева.

Оценката на предложенията ще се извършва на един етап, който обхваща критерии за административна допустимост и оценка на качеството. Критериите са детайлно разписани в предложените за обсъждане насоки и според тях предложения, получили минимум 72 от максималните 140 точки на етап "Оценка на качеството", ще се класират в низходящ ред съобразно получената оценка, а не по реда на подаване на проектните предложения.

Проектът на Насоки за кандидатстване и пакета документи към тях са публикувани на интернет страницата в секция "За обществено обсъждане" (https://www.mrrb.bg/…/proekt-na-nasoki-za-kandidatstvane…/) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (https://eumis2020.government.bg/…/dbc86350-cccd-414a-a175…).

Коментари и предложения по тях могат да бъдат изпращани чрез сайта на информационната система на Механизма за възстановяване и устойчивост (https://eumis2020.government.bg/bg/s/Default/Index), на електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg, както и по официален път в срок до 30.10.2022 г. включително.

За контакт с Община Силистра във връзка с програмата – 086/816 294 г-жа Т. Стоянова, 086/ 816 322 и 086/816 259 – отдел "Европейски проекти и програми"

Facebook коментари