Неделя, 02 Април 2023 г.

Социални работници придружават хора с уврежедения в Силистра до институции

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от чрез Европейски социален фонд и Република България с продължителност 12 месеца на стойност 105955.51 лева от които от ЕСФ: 87686,08 лева, по правилата на ЕФРР 8663,39 лева и национално съфинансиране 9606,04 лева.

Социални работници ще придружават хора с уврежедения в Силистра при посещенията им в местни институции.Това се осъществява благодарение на проекта : «Независимост…, увереност..., мобилност...!» на фондация «Съпричастие» - клон Силистра.Освен транспортирането на хората с увреждания услугата "От врата до врата" включва и придружаване и посредничество. Хората с увреждания ползващи иновативната социална услуга имат възможност да си поръчат придружител, ако състоянието им изисква това. Социалните работници изпълняват тази функция. Придружават лицето, като му помагат при предвижването или при попълване на документи.
По проекта е назначен психолог на граждански договор, който освен оценката на потребностите, провежда и психологически консултации с потребителите.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Съпричастие" – клон Силистра и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Агенцията за социално подпомагане.

Facebook коментари