Понеделник, 02 Октомври 2023 г.

Местният парламент в Силистра ще заседава в последния четвъртък на септември

Местният парламент в Силистра ще заседава в последния четвъртък на септември.

Заседанието на Общински съвет – Силистра ще се проведе на 29.09.2022 г. (четвъртък) от 09:30 часа при следния дневен ред:

1. Изказвания и питания.

2. ДЗ с вх. № 2338 : Определяне на позицията и мандата на представителя на Община Силистра за участие в извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК.

3. ДЗ с вх. № 2334 : Създаване на нови социални услуги Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства /ЦНСТПЛПР/ и Център за настаняване на пълнолетни лица с физически увреждания /ЦНСТПЛФУ/ като делегирани от държавата дейности.

4.ДЗ с вх. № 2337 : Утвърждаване на маломерна самостоятелна паралелка с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2022/2023 година в ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", гр. Силистра.

5. ДЗ с вх. № 2343: Участие на Община Силистра в учредяването на СНЦ "СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПРИЮТИ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ".

6. ДЗ с вх. № 2307: Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за изграждане на отклонение от газоразпределителната мрежа на гр. Силистра в извън урбанизираната територия на гр. Силистра и с. Калипетрово, Община Силистра " .

7. ДЗ с вх. № 2336: Одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен Устройствен План /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за електрозахранване на поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 67526.16.375 по КК и КР на с. Смилец, общ. Силистра".

Facebook коментари