Събота, 02 Декември 2023 г.

Пясък от пустинята Сахара е замърсявал въздуха в Силистра в края на август

През месец август преносът на пясък от пустинята Сахара е повишил нивата на фините прахови частици 10 микрона (ФПЧ10) в Силистра, съобщават от пресцентъра на РИОСВ-Русе.

В рамките на шест денонощия са регистрирани превишения на средноденонощната норма на този показател. Това сочат данните от месечната справка, която се публикува на интернет страницата на инспекцията. В същото време не се наблюдава повишение на нивата на фини прахови частици 2.5 микрона, което доказва, че превишенията през третата деседневка на август, се дължат на пренос на пясъчни маси.

Анализът на данните за горецитирания период от другите станции за мониторинг на територията на Р България и Р Румъния, показват също превишения на този замърсител.

Повишените нива на фините прахови частици оказаха влияние и върху средномесечната концентрация на ФПЧ10. За град Силистра съответно - 26,89 μg/m³, в сравнение 16,25 μg/m³ през юли.

Броят на регистрираните дни с превишения от началото на годината до момента за град Силистра до момента по показател фини прахови частици 10 микрона са отчетени 12 дни с превишения.

Нивата на останалите следени атмосферни замърсители остават трайно ниски.

Справката за измерените концентрации на ФПЧ10 се изготвя до 20-то число на текущия за предходния месец, поради спецификата на метода на измерване на показателя в гр. Силистра.

Facebook коментари