Събота, 23 Септември 2023 г.

НАП-Силистра продава бензиностанция за 3 500 лева

НАП-Силистра продава на търг бензиностанция и автомивка.

През септември ще бъде проведен един търга, а именно продажба на бензиностанция и автомивка заедно с построените сгради и технологично оборудване, показва справка на КВОРУМ:

1. Недвижими имоти: Търговски обект /сграда, находящ се в поземлен имот 83524.50.159, стар номер 050159, построена в държавен терен, предназначение: сграда със специално предназначение-Склад ГСМ/Бензиностанция/, парцел 159, масив-50;, площ 57кв.м, находящ се в с.ШУМЕНЦИ,община ТУТРАКАН, област СИЛИСТРА - местност Айвалък, придобит с нотариален акт.

При първоначална цена 3500,00 /три хиляди и петстотин/ лв. /няма да се отчислява ДДС при продажбата/.

2. Недвижими имоти: Търговски обект / сграда, находящ се в поземлен имот 83524.50.160, площ 370 кв.м., стар номер 050160, построена в държавен терен,
Предназначение: друг вид общесвена сграда- Автомивка, парцел-160, масив-50;, площ 48кв.м, находящ се в с.ШУМЕНЦИ, община ТУТРАКАН, област СИЛИСТРА - местност Айвалък, придобит с нотариален акт.

При първоначална цена 2500,00 /две хиляди петстотин/ лв. /няма да се отчислява ДДС при продажбата/.

Огледът на имотите ще се извършва всеки присъствен ден от 14.09.2022г. до 20.09.2022г., от 9:00ч. до 17:30ч., по местонахождение на недвижимия имот– с.ШУМЕНЦИ,община ТУТРАКАН, област СИЛИСТРА, след предварителна уговорка с публичен изпълнител Елица Йовчева на тел.052/360 998.

Предложенията за участие в търга се подават на адрес: гр. Варна, бул. "Осми приморски полк" №128 всеки присъствен ден от 14.09.2022г. до 20.09.2022., от 9:00 ч. до 17:30ч.

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път и следва да е постъпил до 21.09.2022г. /ден, месец, година./включително, по банкова сметка IBAN BG39IORT73773300365003, BIC IORTBGSF в ТБ "Инвестбанк" АД.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП Варна, офис Варна, и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nra.bg.

Facebook коментари