Понеделник, 06 Февруари 2023 г.

Силистренската болница търси ТРЗ

Многопрофилна болница за активно лечение - Силистра, обяви на 7 септември 1 /една/ свободна щатна бройка за длъжността – "ТРЗ".

Описание на длъжността:

Да подготвя щатно разписание на длъжностите по категории персонал и поименното щатно разписание на работещите в болничното заведение;
Да приема месечните работни графици от отделенията не по-късно от 25 число на предходния месец;
Да проверява графиците, разработени при сумирано работно време и да следи месечната норма да не се надвишава с 15 часа, като на всеки три месеца часовете в повече се компенсират и зануляват;
Да изготвя периодични справки и статистически отчети за нуждите на МЗ, РЦЗ, Регионално статистическо бюро и др.
Изпълнява решенията на административното ръководство за промени в длъжностното разписание на "МБАЛ- Силистра"- АД;
Контролира и подписва трудовите договори, допълнителните споразумения към тях и други – в частта за определяне заплащането на труда и организацията на работното време в съответствие с нормативните документи и КТД;
Следи, проучва и внедрява всички новоизлезли нормативни документи, касаещи ТРЗ, обработва цялата информация по ФРЗ, щатни бройки, средносписъчен брой и средна брутна работна заплата

Минимални изисквания за заеманата длъжност:

Образование – висше;
Добри компютърни умения;
Отговорност, отлични комуникативни умения и добри организационни умения;
Опит на подобна позиция - минимум 2 години;
Умения за работа в екип;
Умения за поемане на лична отговорност, лоялност.
Необходимите документи за кандидатстване:

Заявление, копие на документ за завършено образование, копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати и др./

Място за подаване на документите:

Документи се подават всеки работен ден от 08:00 часа до 16:30 часа в "МБАЛ-Силистра"АД, ул. Петър Мутафчиев №80, административна сграда, ет.2, отдел "Личен състав".

Лечебното заведение предлага постоянен трудов договор, добро възнаграждение и добри условия на труд.

Facebook коментари